Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Senior Adviseur Inkoop ICT

Organisatie: Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 4 maanden
Aantal uren: 32-36 uur per week

Omschrijving:

DeWij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EUvoorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Werkzaamheden

Je adviseert en ondersteunt de lijnafdelingen binnen SSC-ICT bij complexe ICT-inkoop- en aanbestedingstrajecten en voert complexe minicompetities uit bijvoorbeeld onder de nieuwe raamovereenkomsten IWR2016.

Als senior adviseur inkoop ICT schrijf je inkoop- en aanbestedingsdocumenten, begeleid je complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, stel je zelfstandig contracten op en beheer je in samenwerking met de lijnafdelingen de werking en naleving van het contract. Je bereidt verbeteracties voor, als dat nodig is, en voert deze uit. In de voorbereiding van een inkooptraject adviseer je de klant over het programma van eisen. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de inkoopstrategie, daarvoor doe je risico- en marktanalyses. Je bent een serieuze gesprekspartner voor de directie en oefent invloed uit op de keuzes die de directies moeten maken. Ook draag je actief bij aan het onderzoek naar de inkoopbehoefte.

Functie-eisenrvaring

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

 • Gelijkwaardig of minimaal een diploma NEVI II (NEVI 3 is een pre).
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring het uitvoeren van ICT-aanbestedingen. Je hebt gedegen kennis van de (EG-)aanbestedingsregelgeving en de juridische aspecten van contracten.
 • Je kunt je kennis op het gebied van contractmanagement, projectmanagement, contractrecht en jurisprudentie in de praktijk toepassen en zorgt hierbij dat doelmatigheid en rechtmatigheid gewaarborgd zijn. 
 • Je bent integer, kunt goed luisteren en effectief onderhandelen.

OVERIGE EISEN EN WENSEN:

 • Je hebt een academische werk en denkniveau, bij voorkeur op juridisch of bedrijfseconomisch gebied.
 • Je hebt kennis van het aanschaffingsbeleid bij de (Rijks)overheid.
 • Je kunt goed communiceren.
 • Je bent kwaliteits- en kostenbewust.
 • Je bent een teamspeler met een klantgerichte en opbouwend kritische houding.
 • Je bent resultaatgericht en kunt het juiste evenwicht vinden tussen formele regels en een pragmatische aanpak.
 • Je bent stressbestendig, vasthoudend en kunt goed omgaan met verschillende belangen.

Reageren

Projectleider

Organisatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie DJI
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot 1/4/2018
Aantal uren: 24 uur per week

Omschrijving:

De categorie Uitzendkrachten is ondergebracht bij het IUC DJI. Zij zijn verantwoordelijk voor alle rijksbrede mantelcontracten mbt uitzendkrachten. De categoriemanager stuurt de projectleider aan. De EA adviseurs van het IUC voeren de aanbestedingen uit.

Verder behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider:

 • Het samen met de aanbestedingsadviseur en categoriemanager opstellen van het plan van aanpak;
 • Het sturen op het voorbereiden en opstellen van het beschrijvend document en andere aanbestedingsstukken (met ondersteuning van anderen, zoals de aanbestedingsadviseur van het IUC-DJI) in projectgroep verband, waaronder;
  o Een beschrijving van de aan te besteden opdracht, de organisatorische context alsmede informatieve informatie voor kandidaat inschrijvers;
  o De geschiktheidseisen;
  o Het programma van Eisen;
  o Het programma van Wensen/gunningscriteria;
  o De beoordelingsmethodiek;
  o De raamovereenkomsten (op basis van een paritair met de uitzendbranche vastgestelde model raamovereenkomst onder de ARVODI-2016);
 • Het juridisch laten toetsen van de aanbestedingsstukken;
 • Het sturen op adequate en tijdige beantwoording van de vragen in het kader van de nota’s van inlichtingen (met ondersteuning van anderen);
 • Adviseren (in afstemming met categoriemanagement Uitzendkrachten en de senior aanbestedingsadviseur, desgewenst tevens de juridisch adviseur van het IUC-DJI) over de effecten van keuzes die gemaakt (kunnen) worden gedurende de aanbestedingsprocedure;
 • Voorzitten en voorbereiden projectgroep overleggen, voorzitten beoordelingssessies;
 • Afstemming voorbereiden en adviseren over het betrekken van medezeggenschap;
 • Afstemmen met, adviseren van en akkoord vragen bij stuurgroep, sturen op inplannen en voorbereiden stukken, sturing op besluitvormingsprocessen, indien noodzakelijk escalatie voorbereiden. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep, samen met de aanbestedingsadviseur. De categoriemanager Uitzendkrachten Rijksoverheid is stuurgroep lid. De juridisch adviseur van het IUC-DJI is agendalid;
 • Verzorgen van communicatie met belanghebbenden, eventueel voorbereiden nieuwsbrieven.

Functie-eisen:

Kennis, ervaring en competenties van de projectleider

 • (Zeer) ervaren senior projectleider;
 • Ervaring of affiniteit met het uitvoeren van (complexe) (Europese) aanbestedingen, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid;
 • Kennis van de huidige aanbestedingsregels voor de Rijksoverheid;
 • Ervaring met het leiden van complexe projecten in een politiek gevoelige omgeving;
 • In staat om de inhoud snel eigen te maken en gevoeligheden, risico’s en mogelijkheden snel te doorgronden;
 • In staat om mensen snel op een lijn te krijgen, met elkaar te verbinden en voldoende draagvlak te creëren en te behouden voor te maken of gemaakte keuzes;
 • In staat om tijdig te escaleren indien risico’s optreden en zorg dragen voor mitigerende maatregelen;
 • Ervaring of enige kennis op het gebied van de inhuur van Flexibele Arbeidskrachten is een sterke pre. Hieronder wordt o.a. verstaan: kennis van de relevante wettelijke (HRM) kaders inzake het terbeschikking stellen van arbeid (TBA), uitzendcao’s (ABU, NBBU), inhuurkarakteristieken, ontwikkelingen in de uitzendmarkt;
 • Stressbestendig;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, werkt accuraat en is kritisch. Mixt bijvoorbeeld oude en nieuwe stukken niet zonder kritische beoordeling door elkaar;
 • In staat om snel besluit te (laten) nemen, daadkrachtig en resultaatgericht, maar wel met oog voor een goede samenwerking en afstemming.

Reageren

(senior) Contractmanager / Adviseur zorginkoop

Organisatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot eind 2017
Aantal uren: 36 uur per week

Functieomschrijving:

Als (Senior) Contractmanager zet jij je expertise in en draag je bij aan verdere professionalisering van onze diensten. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het strategisch contract- en leveranciersmanagement door mee te denken over structurele verbeteringen. Zo geef je een belangrijke impuls aan de verdere professionalisering van onze dienstverlening. Tijdens aanbestedingstrajecten ben jij nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe overeenkomsten. Je werkt dan veelvuldig in multidisciplinaire inkoopteams, bestaande uit aanbesteding-adviseurs, inhoudelijk specialisten en juristen.

Als (Senior) Contractmanager zorg je daarin voor een goede afstemming met de klant (justitiële inrichting) over de inkoopvraag en begeleid je de klant door het aanbestedingsproces en implementatieperiode. Effectief en efficiënt communiceren is daarbij cruciaal. Je weet in een complex krachtenveld goed de verschillende posities te herkennen en weet op de verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie succesvol af te stemmen.

Gedurende de looptijd van de contracten dient de kwaliteit van de dienstverlening gemonitord te worden. Je onderhoud daarom intensief contact met de zowel klanten als leveranciers en ondersteunt klanten waar nodig. Daarbij hoort ook de advisering aan de klant over het verlengen van een contract en het formeel afhechten ervan.

Functie-eisen:

 • Je hebt ten minste een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting;
 • Je hebt ten minste drie jaar werkervaring op het gebied van contractmanagement, bij voorkeur binnen de (rijks)overheid en het sociaal domein;
 • Je bent vakbekwaam en hebt kennis van onder meer risicomanagement, contractmodellen, contractmanagementinstrumenten, KPI’s en aanbestedingswetgeving;
 • Je bent deskundig op het proces en hebt overzicht, bent in control en gericht op het leveren van meerwaarde;
 • Je beschikt over uitstekende communicatie- en adviesvaardigheden;
 • Je bent organisatiesensitief en bewust van de kaders;
 • Je bent resultaatgericht, aanspreekbaar, verbindend, integer en overtuigend;
 • Je bent een goede netwerker en gericht op duurzame relaties.

Reageren

Inkoop- & Contractmanager

Organisatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Locatie: Amersfoort
Beschikbaarheid: z.s.m. 
Duur opdracht: t/m 31 december
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Binnen de RCE is een vacature ontstaat voor een Inkoop- & Contractmanager. Deze medewerker zal enerzijds een inventarisatie moeten doen naar alle inkoop op het gebied van ICT en lopende zaken moeten oppakken, maar anderzijds ook de blik op de toekomst gericht moeten hebben. Hierbij staan vraagstukken als: hoe intensiveren we de samenwerking met het IUC-Noord?, welke behoeften zijn nog niet ingekocht en hoe gaan we deze inkoop organiseren en inbedden in de organisatie? etc. op de agenda. Dit alles vanuit een pragmatische kijk op zaken en met bestuurlijke sensitiviteit. .

Opdrachtomschrijving

De opdracht bestaat enerzijds uit het coördineren van het lopende proces en anderzijds uit het verder professionaliseren, beschrijven en organiseren van het gewenste proces. Dit vertaalt zich in de volgende activiteiten:

Coördineren van het lopende proces van ICT inkopen:

1. Nieuwe inkopen (opdrachten en inhuur).
2. Verlengen of vervangen van de lopende contracten. En eindcontrole op alle contracten.

Beschrijven en organiseren van het gewenste proces (specifiek ICT en RCE-breed):
Specifiek voor ICT inkopen
3. Een overzicht maken van alle lopende contracten en de daaraan verbonden periodieke acties. Afspraken maken met IUC-Noord hoe we dit samen monitoren en managen.
4. Een overzicht maken van de te verwachten nieuwe contracten, zodat we hier tijdig op kunnen acteren.
5. In kaart brengen van de raamcontacten waar wij aan deelnemen. Maak voor ieder raamcontract een korte handleiding.
6. Een overzicht maken van de inkoopregels en het up-to-date houden van dit overzicht, zodat we tijdig kunnen acteren bij wijzigingen. Voor alle RCE inkopen
7. Beschrijven van het proces van inkopen en het beheer van contracten in overleg met de interne organisatie, het bestuursdepartement en IUC-Noord.
8. Beschrijven wat we nodig hebben om dit proces in de toekomst goed te laten verlopen.
9. Een plan van aanpak maken om dit proces te implementeren en de uitvoering van het plan van aanpak.
10. Een communicatieplan maken om het proces goed te laten landen bij de medewerkers van de RCE.
11. Overdracht aan de inkoop en contract manager die in de eerste helft van 2018 wordt aangesteld.

Iedere activiteit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken en verder ingevuld. Hierbij wordt vastgesteld wat er wordt opgeleverd, wanneer en wie daar voor nodig zijn. Na iedere activiteit wordt het resultaat en het proces geëvalueerd.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden

Je coördineert het lopende proces en professionaliseert, beschrijft en organiseert het gewenste proces. Je weet de juiste balans te vinden tussen enerzijds de ICT wensen en behoeften van de (interne) klant en anderzijds de mogelijkheden van de markt en de geldende wet- en regelgeving en procedures m.b.t. het aanbesteden.

Functie-eisen:

 • Een afgeronde HBO opleiding aangevuld met relevante inkoopopleidingen en/of cursussen
 • NEVI 1 gecertificeerd
 • Je hebt tenminste 5 jaren ervaring in het inkoopvak, waarvan 2 jaar als tactisch inkoper (aantoonbaar uit CV)
 • Je schuwt het uitvoerende werk niet

Vereiste vaardigheden en competenties

 • Communicatief vaardig in woord en geschrift
 • Analytisch
 • Verbindend vermogen
 • Stevige gesprekspartner
 • Resultaatgericht
 • Ondernemend
 • Vermogen om zich op diverse niveaus in de organisatie thuis te voelen

Functie-wensen

 • Je hebt ervaring met het opereren vanuit een ‘green field’ binnen een overheidsorganisatie (minimaal 1 project van tenminste 6 maanden).
 • Aantoonbare werkervaring binnen het domein ‘Inkopen ICT’ van minimaal 3 jaar.

Reageren

Adviseur Secundaire Inkoop

Organisatie: Rijkswaterstaat
Locatie: Arnhem
Beschikbaarheid: z.s.m. 
Duur opdracht: 17 maanden
Aantal uren: 32 uur per week

Omschrijving:

Het aanleggen en onderhouden van de Nederlandse infrastructuur is een kerntaak van Rijkswaterstaat. Als inkoop- en contractdeskundige draag je daaraan bij via de adequate voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van contracten voor het werkproces aanleg en onderhoud. Je maakt deel uit van het projectteam en draagt bij aan het opstellen van het inkoopplan voor de verschillende productinkopen voor het project. Hierbij houd je rekening met inkoopstrategieën, actuele kaders, wet- en regelgeving.

Dit risicogestuurde inkoopplan stem je in overleg af op de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt en de marktbenadering. Je zorgt daarnaast ook voor een afgebakende contractvorm en -inhoud en ziet toe op contractbeheersing. Je levert mede de inkoopinhoudelijke kant van een contract en ziet toe op de consistentie van het geheel, je begeleidt het aanbestedingsproces en adviseert en signaleert bij de contractuitvoering over de naleving van het contract en contractwijzigingen. Je draagt zorg voor het VTW proces.
Tijdens de totstandkoming van het contract adviseer je over het waarborgen van de beheersbaarheid en ook tijdens de looptijd reik je passende beheersmaatregelen aan. Je verricht controles en zorgt voor systeem- en procestaken. Jij hebt daarbij een signalerende en adviserende rol. Verder voer je de (verplichte) meerwaardetoetsen en marktscans uit.

Samen met anderen

Je werkt nauw samen met jouw collega’s. Je fungeert als vraagbaak voor inkoop en contractzaken. Je zorgt voor duidelijke informatievoorziening. Je zet de nieuwste ontwikkelingen om naar praktische verbeteringen van jouw vakgebied en het werkproces aanleg en onderhoud. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteits- en kennisborging.

Elke dag beter
Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en deelt je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie en draagt bij aan het beleid en de ontwikkeling van kennis op het vakgebied. Hierbij gebruik je jouw kennis en de kennis die is opgedaan in de projecten. Je bent inhoudelijke vraagbaak voor collega’s en coacht anderen.

Functie-eisen:

• HBO werk- en denkniveau

Kennis en ervaring

 • Je hebt relevante kennis en ervaring (indicatief 3-5 jaar) in uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van inkoopmanagement.
 • Je hebt een inhoudelijke basisopleiding op het gebied van inkoop en contracten en een afgeronde opleiding NEVI 1 (of gelijkwaardig). Nevi 2 is een pre.
 • Je hebt kennis van het werkproces aanleg en onderhoud en affiniteit met de grond-, weg- en waterbouw sector.
 • Je hebt kennis van relevante informatiesystemen zoals SAP, van contractvormen zoals D&C en DBFM en van voorwaarden zoals UAV-GC en ARVODI.
 • Je hebt relevante kennis van aanbestedingen, aanbestedingsregelgeving en het Rijkswaterstaat aanbestedingsbeleid.
 • Je hebt kennis van de bedrijfsvoering binnen Rijkswaterstaat en bent bekend met TenderNed.
 • Je bent nieuwsgierig, neemt initiatief, staat open voor nieuwe dingen, hebt empathisch vermogen en gaat graag de dialoog aan.
 • Je bent accuraat, proactief, oplossingsgericht, communicatief vaardig en kunt snel schakelen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend..

Compententies:

 • Samenwerken: handelt naar inzicht dat een geïntegreerde benadering het beoogde resultaat oplevert en dat hiervoor samenwerking noodzakelijk is.
 • Overtuigingskracht: de te nemen besluiten of stappen moeten richting het team duidelijk worden gemaakt en worden geaccepteerd.
 • Aanspreken: durft medewerkers en collega’s aan te spreken i.r.t. gemaakte afspraken.
 • Flexibiliteit: denkt buiten de gebaande paden van de geijkte problemen en oplossingen en kijkt daarbij ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Is creatief in het bedenken van alternatieven.
 • Plannen en organiseren: ervoor zorgen dat de beoogde doelen en resultaten worden behaald.
 • Klantgerichtheid: op een transparante en expliciete wijze dient voortdurend te worden gezorgd voor een goede vertaling van de behoeftes naar oplossingen en maatregelen.
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
 • Innovatief handelen.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Oordeelsvorming.

Reageren

Senior Contractmanager

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 1 augustus 2017.
Duur opdracht: t/m 31 december 2017
Aantal uren: n.t.b.

Omschrijving:

De senior contractmanager houdt zich bezig met alle facetten van het Rijksbrede centraal ingerichte contractmanagement voor de vaktechnische categorieën Inkoopadvies, Interim management en Organisatieadvies, Financieel advies en Auditdiensten en Juridische capaciteit. Van de senior contractmanager wordt gevraagd om aansturend en kennis overdragend te werken. De zittende medewerkers worden ondersteund in hun takenpakket, de senior contractmanager heeft interne en met name externe contacten met leveranciers en klantorganisaties (veelal de decentrale contractmanagers).

Prioriteit ligt bij:

 • Interactie met categoriemanagers;
 • Opzetten/door ontwikkelen van structurele managementinformatie;
 • Implementatietrajecten bij (nieuwe) klanten;
 • Onderhouden van relatie met leveranciers en decentrale klantcontacten;
 • Uitwerken van KPI’s;
 • Evaluaties werking contracten;
 • Structuren werkzaamheden contractmanagers;

Aansturing vindt plaats door direct oogtoezicht.

Reageren

Strategisch Inkoopmanager

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht en Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: 1600 uur

Omschrijving:

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Inkoop IT van de Directie Inkoop. Inkoop IT heeft tot doel op een commercieel – juridisch verantwoorde wijze ten behoeve van de grotendeels interne klanten contracten af te sluiten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid van een dossier. Afdeling Inkoop IT is betrokken bij complexe en omvangrijke projecten, die soms oplopen tot €100 miljoen. Vaak gaat het om strategische goederen en diensten in een complexe markt, waarbij de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de te in te kopen goederen en diensten binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormt.

De functionaris participeert in projectteams en is daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van de commerciële en contractuele inkoopactiviteiten gedurende het gehele proces en werkt daartoe nauw samen met de projectmanager.

Werkzaamheden:

1. Geeft leiding en sturing aan projectteams en is daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van de commerciële en contractuele inkoopactiviteiten gedurende het gehele proces en werkt daartoe nauw samen met de behoeftesteller en inkoopmanagers, door:

• Het adviseren bij het voorbereiden en opstellen van de behoefte, op basis van een gedegen marktkennis. Het aangeven van de haalbaarheid en mogelijke alternatieven voor deze behoeftes en te bewaken dat behoeftevervulling (in concurrentie) mogelijk blijft;
• Het bijdragen aan de totstandkoming van het plan van aanpak (projectinitiatie document) voor wat betreft de inkoopaspecten van het project;
• Het schrijven van een inkoopplan ten behoeve van het project;
• Het adviseren bij het opstellen van het programma van eisen en te waken voor een negatieve beïnvloeding daarvan op het commerciële traject;
• Het zich op de hoogte houden van de commerciële ontwikkelingen binnen het totale aandachtsveld en zich op de hoogte te stellen van de IT gerelateerde technologische ontwikkelingen binnen de onderhanden projecten;
• Het tijdens de (voor)studiefase in nauw overleg met de stakeholders coördineren aangaande de marktoriëntatie (interdepartementale en internationale samenwerkingsmogelijkheden inbegrepen) en vervolgens de potentiële leverancier(s) te selecteren;
• Het laten uitvoeren van leveranciersmanagement;
• Het gedurende de looptijd van het contract bewaken van de correcte uitvoering van de overeenkomsten;
• Het gedurende de realisatiefase bewaken van commerciële en juridische problemen worden voorkomen c.q. opgelost ten einde te komen tot een evenwichtig Sourcing- en vendormanagement met beheersbare commerciële risico’s.

2. Bepaalt in samenspraak met de Tenderunitmanager de inkoopstrategie, voor Europese en/of complexe aanbestedingen, door:
• het (laten) ontwerpen van een inkoopstrategie met het doel om binnen de wettelijke kaders en de mogelijkheden die de markt biedt de aanbesteding zo doelmatig mogelijk uit te voeren (o.a. door het opstellen van een daartoe geëigende selectieprocedure en/of gunningsprocedure),
• vervolgens de gewenste contractvorm te selecteren en (concept)overeenkomsten op te stellen, die deel zullen uitmaken van de aanbestedingsdocumenten;
• het evalueren en beoordelen van offertes en andere relevante documenten op financieel economische, commerciële en juridische aspecten, teneinde een gunningsadvies te kunnen opmaken;
• het redigeren van overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten t.b.v. internationale of interdepartementale samenwerking; teneinde voor defensie optimale overeenkomsten af te sluiten waarin de verschillende deelbelangen transparant en evenwichtig zijn afgewogen.

3. Bepaalt in samenspraak met zijn/haar unitmanager de verwervingsstrategie, bespreekt deze met de projectmanager, voert deze dienovereenkomstig uit en treedt op als leider van de (commerciële) onderhandelingen.

4. Draagt zorg voor de verantwoording van het commerciële traject aan de Contracten Commissie DMO, de DMO-raad en/of het politieke niveau en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van toegepast inkoopbeleid en de inkooporganisatie.

5. In het bijzonder wordt de functionaris ingezet voor het ontwikkelen van overeenkomstvormen die inspelen op nieuw DMO-beleid t.a.v. onder meer de nieuw in te richten IT organisatie. Hierbij moet gedacht worden aan constructies op het gebied van Publiek Private Samenwerking en ‘Best Value Procurement’. Ook is en wordt de functionaris ingezet bij projecten waarvoor niet of nauwelijks DMO-beleid is geformuleerd; op dit soort van onontgonnen terrein dat zich veelal afspeelt in een internationale omgeving, is uitermate veel ervaring vereist. Daarbij is niet alleen kennis benodigd van inkoopregelgeving, maar bovendien algemene kennis en ervaring over financiële, waaronder fiscale, regelgeving.

6. Treedt op als troubleshooter en adviseert bij strategische verwervingsvraagstukken. Treedt tevens op als accountmanager. Vaak gaat het om strategische goederen in een complexe markt, waarbij de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de systemen binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormen.

7. De strategisch inkoopmanager zal in verschillende projectteams tegelijkertijd opereren waarbij hij nauw samenwerkt met projectmanagers uit het IT domein van Defensie. Daarbij heeft hij om de inkoopbelangen adequaat te kunnen bewaken een eigen, aan de projectmanager nevengeschikte verantwoordelijkheid met een eigen hiërarchische lijn via zijn sectie- en/of afdelingshoofd naar de Directeur Inkoop. Binnen het projectteam geeft de strategisch inkoopmanager functioneel leiding aan de toegewezen inkoopfunctionarissen en leidt hij de onderhandelingen, terwijl hij voorts de dagelijkse gang van zaken afstemt met de projectmanager en als accountmanager kan optreden.

Functie-eisen:

• Diepgaande kennis van aanbestedingswetgeving;
• Basiskennis van Informatietechnologie (IT);
• Kennis van relevante (beleids)gebieden van samenwerkende diensten, organisaties, leveranciers en klantomgeving;
• Moet een goede algemene en specifieke kennis en inzicht hebben van het inkoopproces;
• Kennis op het gebied van contractmanagement;
• Inzicht in de gevolgen van wijzigingen in IT-dienstverlening voor contracten;
• Vaardigheid in het monitoren van de naleving van contracten, in het analyseren van geleverde prestaties en in het voeren van overleg bij tekortkomingen in de geleverde prestaties;
• Vaardigheid en vermogen om snel en adequaat te handelen in geval van probleemsituaties;
• Vaardigheid en vermogen om strategisch om te kunnen gaan met complexe omgevingsfactoren van de inkooptrajecten, in het bijzonder de ambtelijke en politieke machtsverhoudingen.

Kennis/Opleidingseisen/Ervaringseisen
• HBO- of Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met NEVI 2 (strategisch) dan wel daarmee overeenstemmend;
• Aantoonbare opleiding op het gebied van aanbesteden;
• Meervoudige, aantoonbare ervaring met het zelfstandig aanbesteden, bij voorkeur traceerbaar via TenderNed;
• Relevante opleiding op het gebied van Europees aanbestedingsrecht of gelijkwaardig;
• Minimaal 36 tot 40 uur per week beschikbaar;
• Minimaal 5 jaar ervaring in het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren danwel begeleiden van inkooptrajecten en in het opstellen en verdedigen van aanbestedingsstukken;
• Minimaal 3 jaar ervaring in het werken in multidisciplinaire teams;
• Minimaal 3 jaar ervaring in het overbrengen van kennis.
• Ervaring in het begeleiden van aanbestedingsteams is zeer gewenst.  

Reageren

Contractmanager ICT

Organisatie: DNB
Locatie: Amsterdam
Beschikbaarheid: per 8-8-2017
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: minimaal 24 uur per week

Omschrijving:

Divisie- en afdelingsprofiel
De divisie ICT bestaat uit ongeveer 190 fte, voornamelijk specialisten op het gebied van ICT, van MBO tot en met WO niveau en van alle leeftijden. De divisie ICT is ingericht als een Internal Service Company, waarbij 4 domeinteams worden onderscheiden: Toezicht & statistiek, Monetair, Intern bedrijf en Corporate services (DNB-breed). Per domeinteam is er een afdeling (eventueel met één of meer secties) die de ICT verzorgt. Daarmee zijn de domeinteams een belangrijk en duidelijk aanspreekpunt voor de business. Daarnaast zijn er de afdelingen Infrastructure & operations en CIO office.

Deze functie is binnen de afdeling ICT Intern Bedrijf. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het leveren van alle domein specifieke ICT-producten en diensten aan het Intern Bedrijf. Dit omvat relatiemanagement, Service Delivery Management, architectuur, projectmanagement, applicatiebeheer, applicatieontwikkeling, requirements en testen. Hiervoor werkt de afdeling samen met de business en de andere ICT-afdelingen.

Inhoud van de functie
Als contractmanager ICT ben je op de hoogte van alle lopende zaken die van belang zijn voor de contracten. Je monitort de lopende contracten en de voorwaarden en grijpt adequaat in wanneer dit nodig is. Je geeft advies over contractverlengingen en indien nodig bij de voorbereiding en beoordeling van (aanbestedings) projecten. Let op:
Na onze laatste reorganisatie, feb 2016, is het contractmanagement voor het Intern Bedrijf niet goed bijgehouden. Om goed contractmanagement uit te kunnen voeren, moet eerst een inhaalslag gemaakt worden. Dit houdt in dat alle contracten (ongeveer 75) doorgelicht moeten worden. Om van daar uit met een goede contractplanning, het contractmanagement te kunnen doen.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden als contractmanager zijn:
• Het op orde brengen van het geheel aan contracten voor het Intern bedrijf van DNB.
• Verhogen van de kwaliteit van het contractmanagement.
• Onderhouden van contacten en beheren van relaties met contracteigenaren, inkopers en leveranciers.
• Verder professionaliseren van contractmanagement binnen de divisie ICT

Eisen/wensen:

 • De kandidaat beschikt over een werk- en denkniveau op academisch/hbo niveau.
 • De kandidaat beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • De kandidaat beschikt over een afgeronde bachelor of master, bijvoorbeeld in de richting van bedrijfskunde of informatica.
 • De kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar relevante werkervaring in contractmanagement.
 • De kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met ICT contracten.
 • De kandidaat beschikt over de volgende competenties:
 • Relationeel sterk
 • Communicatief sterk
 • Samenwerkingsgericht
 • Kwaliteitsbewust
 • Resultaatgericht
 • De kandidaat is minimaal 24 uur per week beschikbaar.
 • De kandidaat is beschikbaar vanaf 8 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018.

Reageren

Tactisch Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Provincie Zuid- Holland
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 maanden, optie tot verlening
Aantal uren: 32 - 40 uur per week

Omschrijving:

Afdeling Inkoop Provincie Zuid-Holland kent velerlei activiteiten. Zowel binnen primaire processen voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en onderhoud infrastructuur alsook voor meer ondersteunende processen. Veel van deze werkzaamheden worden aanbesteed. Bureau Inkoop geeft uitvoering aan het “werken”aanbestedingsproces. Hieraan moet op doelmatige - en rechtmatige wijze uitvoering worden gegeven. Bureau Inkoop is verantwoordelijk voor de advisering, het begeleiden en het uitvoeren van aanbestedingen. Aanvullend op de eigen beschikbare expertise is het noodzakelijk over externe expertise te kunnen beschikken. In dit geval tactische inkoop voor het team primaire processen, d.w.z. het uitvoeren van aanbestedingen zowel meervoudig onderhands als Europees voornamelijk betreffende infrastructurele werken, maar ook voor GWW-gerelateerde diensten.

Omschrijving van de opdracht Hoofdtaken:

1. Uitvoeren van (EU)-aanbestedingen waarbij de nadruk zal liggen op “werken” maar ook leveringen of diensten zouden kunnen voorkomen.
2. Toetsen van aanbestedingsdocumenten (bestekken) welke door ingenieursbureau’s zijn opgesteld. Voor een beschrijving van de werkzaamheden zie Bijlage Functiebeschrijving Tactisch inkoper.

Werkzaamheden:

De tactisch inkoper A verricht de volgende werkzaamheden voor de product/marktcombinatie waar hij deel van uit maakt:

 1. Aanbestedingsstrategieën a) Draagt bij aan het correct formuleren van de behoeftestelling voor complexe Europese en nationale aanbestedingen. b) Adviseert de klant over het samenstellen van inkoopteams voor het uitvoeren van complexe Europese en nationale aanbestedingen. c) Verzamelt alle relevante informatie om tot een aanbestedingsstrategie en een planning te komen. d) Ontwikkelt in overleg met de klant en/of het inkoopteam de aanbestedingsstrategie en legt deze schriftelijk vast. e) Evalueert de resultaten van de gevolgde aanbestedingsstrategie en deelt deze met collega’s binnen bureau Inkoop.
 2. Aanbestedingen a) Begeleidt alle stappen in het aanbestedingsproces van Europese en nationale aanbestedingen. b) Ziet toe op het correct toepassen van wet en regelgeving, het realiseren van de (inkoop)doelstellingen. c) Ontwikkelt alle documenten voor de aanbesteding zoals de aanbestedingsleidraad, de beoordelingsmatrix, de conceptovereenkomst, model nadere overeenkomsten en gunningadvies. d) Voert samen met de klanten eventuele afwijzingsgesprekken en dient van advies bij bezwaren.

 3. Implementatie van overeenkomsten a) Introduceert nieuwe (meerjaren)overeenkomsten onder de gebruikers zodat zij weten op welke wijze een (meerjaren) overeenkomst is te gebruiken. b) Introduceert nieuwe leveranciers waarmee een meerjarenovereenkomst is gesloten bij de relevante actoren binnen de provincie c) Controleert of de informatie voor de gebruikers van meerjarenovereenkomsten toegankelijk en bruikbaar is. d) Richt samen met de contractbeheerder en de contracteigenaar het contractbeheer en het contractmanagement in. Maakt afspraken over de wijze waarop prestaties worden gemeten en geregistreerd.

 4. Uitvoering en beëindiging van overeenkomsten a) Adviseert klanten over het toepassen en het naleven van conractvoorwaarden door leveranciers en door de provincie en draagt bij aan het voorkomen en oplossen van conflicten. b) Evalueert met de contracteigenaar en de contractbeheerder de werking van de gesloten overeenkomsten. c) Evalueert samen met de contracteigenaar de prestaties van de leveranciers en de prestaties van de provincie en adviseert over maatregelen die deze prestaties kunnen verbeteren d) Voert eventuele contractuele aanpassingen door. Bewaakt voorgestelde prijsverhogingen. e) Bewaakt de naleving van de contractuele afspraken bij contractbeëindiging zoals overdracht intellectuele eigendomsrechten, het inleveren van zaken die in bruikleen zijn, deponeren van broncodes, geheimhoudingverklaringen, doorlopende verplichtingen zoals garanties..

Functie-eisen/-wensen:

 • Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar gedurende de periode van 24 juli 2017 tot en met 30 september 2017 met een mogelijke verlenging van 3 keer 2 maanden. De kandidaat moet per 24 juli 2017 kunnen starten;
 • Kennis en expertise: minimaal (middels opleidingen, cursussen, werkervaring):
  - HBO Werk- en Denkniveau op het gebied van inkoop en aanbesteden;
  - Aantoonbare ervaring met Europese aanbestedingen conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 voor werken, leveringen en diensten;
  - Aantoonbare ervaring (minimaal 4 jaar) met aanbestedingsprojecten in het werkveld van het bouwen dan wel onderhouden van wegen, oevers en van beweegbare bruggen;
  - Aantoonbare ervaring in een (semi) overheidsorganisatie met politiek/bestuurlijke besluitvorming;
  - Aantoonbare ervaring met RAW en UAV/ UAV-GC contracten;
  - Kennis van en ervaring met Beste Prijs Kwaliteitverhouding beoordelingsmethodieken. .

Wensen ten aanzien van de aangeboden kandidaat:

 • Kennis van- en vaardigheid in het werken met het CTM solutions inkoopsysteem;
 • Vaardigheid in het voeren van gesprekken tbv de analyse van de inkoopbehoefte;
 • Kennis en ervaring met het plannen en uitvoeren van van complexe aanbestedingen;
 • Kennis van BVP aanbestedingstrajecten.
 • Kennis van en ervaring met nadere uitvragen (voor ingenieursdiensten) binnen raamovereenkomsten.

Reageren

Adviseur Zorginkoop (ingevuld)

Organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Functieomschrijving/werkzaamheden:

We zoeken voor de inkoop van somatische zorg een aanbestedingsadviseur die zelfstandig een Europese aanbesteding kan opzetten en afhandelen, organisatiesensitief is, initiatieven neemt tot het leggen en onderhouden van interne en externe contacten. Hij of zij levert daarnaast ook een actieve bijdrage aan het verder uitbouwen en borgen van de aanbestedingsprocessen binnen de divisie. Weet daarbij de eigen werkzaamheden af te bakenen en waar nodig de grenzen te bewaken. Je houdt overzicht, bent oplossingsgericht, stelt prioriteiten en creëert draagvlak voor jouw adviezen. Je bent communicatief sterk en zelfstandig, maar ook gericht op samenwerken binnen een team.

Ervaring/competenties/kennis:

Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het begeleiden van (Europese) aanbestedingen en het geven van aanbestedingsrechtelijk advies, waarvan minimaal 3 jaar in het Sociaal domein, bij voorkeur binnen IUC van het Rijk

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Belastingdienst
Locatie: Apeldoorn
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 4 maanden
Aantal uren: 20 uur per week

Omschrijving:

De opdracht bestaat in ieder geval uit:
-Analyse contracten portfolio, segmenteren en opbouwen contractenoverzicht.
-Uitwerken terms en conditions best pratice van business applications (software).

In samenwerking met de categorie EBA werk je aan de segmentatie en opbouw van een contractenoverzicht. Tevens werk je aan een Terms & Conditions set voor nieuw te contracteren software. Je werkt zelfstandig en in afstemming met de categoriemanager en/of collega contractmanager.

Wensen/eisen:

 • Kennis van en ervaring met ICT
 • snel kunnen inwerken in complexe materie
 • aantoonbare ervaring in het analyseren van ingewikkelde contracten, bij voorkeur op het gebied van complexe software als SAP, Oracle of IBM

Reageren

Expert Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (ingevuld)

Organisatie: Ministerie BZK | Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Opdrachtomschrijving:

Het werkpakket van de medewerker bestaat uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • bijdragen aan ontwikkeltrajecten op het vakgebied, doen van uitzoekwerk en uitvoeren van analyses
 • inhoudelijk bijdragen aan inkoopplannen voor (middel)grote, kritische en risicovolle inkoop- vragen/-trajecten
 • voorstellen doen voor bepalen en beheersen van de marktbenadering en adviseren over de vorm van aanbesteden
 • deelnemen aan gangbare aanbestedingsprocedures (openbaar en niet-openbaar):
  - zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een afgebakend terrein, binnen relatief heldere kaders en met een geringe inkooptechnische/veiligheidskritische component en beperkte risico’s
  - analyseren van aanbestedingsstukken, contracten en alle bijbehorende documenten op potentiële juridische en commerciële risico’s
  - vertalen inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen naar de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehoren- de documenten en het bewaken van de algehele consistentie ervan
 • afstemmen met opdrachtgever over de inhoud van de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen
 • realiseren van het juiste informatieniveau en communicatie over het inkoopproces
 • opstellen van inkoopplannen voor (middel)grote, kritische en risicovolle inkoopvragen/-trajecten
 • ontwikkelen van de inkoopstrategie voor onderdelen van een domein/inkoopcategorie
 • vertalen inkoopstrategieën naar kaders voor inkoop- en contractvormen binnen het domein/de inkoopcategorie
 • formuleren van en invulling geven aan de kaders voor zelf te behartigen inkoop- en aanbestedingstrajecten, contractinhoud (algemeen, juridisch en procesdeel) en contractbeheersing.
 • leveren specialistische inbreng in (multidisciplinaire) projecten, processen en productontwikkeling op het vakgebied
 • coördineren van de totstandkoming van contracten, het (inhoudelijk en procesmatig) afstemmen met meerdere stakeholders en het daarin omgaan met tegengestelde belangen
 • verzorgen van gangbare (openbaar en niet openbaar) en niet gangbare aanbestedingsprocedures:
  - zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een breed terrein en met een technische/veiligheidskritische component en (technische) risico’s
 • verzorgen van marktconsultatiesle.

Ervaring/competenties:

Qua competenties beschikt de kandidaat over omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, analytisch vermogen, klantgerichtheid, samenwerkend vermogen en weet goed te plannen en organiseren.

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Europese aanbestedingen op het gebied van Werken
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau

Reageren