Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Senior Contractmanager

Organisatie: Ministerie van BZK | Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 30 oktober 2017
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 32 uur per week

Omschrijving en competenties:

Als contracteigenaar in de exploitatiefase vertegenwoordig je het Rijksvastgoedbedrijf. Je bent onderdeel van een complex en dynamisch speelveld. Daarnaast treed je samen met de gebruiker op als één Staat (met één standpunt) richting de Opdrachtnemer. In dit uitdagende spanningsveld is doorzettingsvermogen nodig, een kritische blik, en vooral een opbouwende aanpak om de belangen van de Staat en specifiek het Rijksvastgoedbedrijf op juiste wijze te kunnen behartigen. Samenwerking, invoelingsvermogen en situationeel kunnen handelen zijn vereisten.

Samen met het team breng je structuur aan in het contractmanagement van de dbfmo portefeuille. U zult zowel ingezet worden op de dbfmo contracten, als enkele contract overstijgende issues. Waarbij van u zullen vragen u kennis en ervaring op het gebied van Systeemgerichte Contractbeheersing te vertalen naar de exploitatiefase. Idem voor een type van een contractbeheersplan voor de exploitatiefase, waarin onze KPI’s een plek krijgen en we gaan werken met een risicodossier. Daarnaast zal uw kennis en ervaring van de nieuwe aanbestedingswet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de Wijzigingen die zich voor doen in onze DBFMO portefeuille en de consequenties daarvan.

Voor deze opdracht zijn de volgende competenties aan de orde:

 • Organisatiebewustzijn;
 • analytisch vermogen;
 • zowel zelfstandig werken, als in teamverband kunnen opereren;
 • Overtuigingskracht;
 • Bestuurssensitiviteit en omgevingsbewust.

Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk naar voren komen tijdens het verificatiegesprek. Het vermogen om relaties en effecten van – politieke - krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen. De kandidaat kent het beleid, de spelregels, de verhoudingen en belangen in de organisatie. Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en bij eventuele ketenpartners. Herkent gevoeligheden, risico’s en handelt daarnaar. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen voor de organisatie. Is in staat (veel) informatie te verwerken, de rode draad hieruit te halen en de gegevens te structuren en ontsluiten. En de opgave zelfstandig op te pakken, team leden te betrekken en kennis te delen .

Functie-eisen & wensen:

 • minimaal een afgeronde WO technische (Bouwkunde, Technische bestuurskunde, Civiel) of WO juridische opleiding.
 • minimaal 10 jaar ervaring met geïntegreerd contract (UAVgc en/ of DBFM(O), waaronder ervaring met systeem gerichte contractbeheersing, en het opstellen van een contractbeheersplan

Reageren

Senior Inkoper

Organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs
Locatie: Den Haag plus Leeuwarden/Utrecht/Amersfoort/Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot 31 maart 2018
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als Senior Inkoper ondersteun je de operationeel manager. Momenteel maakt het IUC-Noord een sterke professionaliseringsslag, jij dient hierin een belangrijke bijdrage te leveren. Jij begeleid, inspireert en motiveert de inkopers in dit proces en stelt verbeteringen voor. Je stelt doordachte aanbestedingsstrategieën op voor specifieke inkooppakketten. Je geeft leiding geven aan projectteams voor (complexe) Europese aanbestedingen. IUC-Noord biedt je een uitdagend en afwisselend werkpakket aan. De standplaats is Den Haag, waarbij de werkzaamheden bij gelegenheid ook in Leeuwarden, Utrecht of Amersfoort uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zul je regelmatig werkzaam zijn in Groningen.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden
Het zelfstandig en nauwkeurig uit kunnen voeren van inkoopprocedures, waaronder Europese aanbestedingen, complexe enkelvoudige- en complexe meervoudige aanbestedingsprocedures. Daarnaast wordt een actieve bijdrage gevraagd bij de professionaliseringsslag binnen het IUC-Noord. .

Functie-eisen:

 • WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • kennis van het inkoopvak en in het bezit van het diploma NEVI 2 en NEVI 3 of gelijkwaardig
 • kennis van de aanbestedingswet
 • in staat om aanbestedingsdocumenten en -procedures goed en zorgvuldig te analyseren
 • direct inzetbaar binnen een professionele inkooporganisatie binnen het overheidsdomein
 • minimaal 4 dagen per week inzetbaar

Vereiste vaardigheden en competenties

 • besluitvaardig en kunnen omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen
 • integer
 • nauwkeurig
 • omgevingssensitief
 • inlevingsvermogen
 • dienstbaar
 • klantgericht
 • onderhandelingsvaardig
 • flexibel

Functiewensen

 • ervaring met de aanbestedingstool Negometrix of ervaring met een vergelijkbaar programma .

Reageren

Senior Contractmanager

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Locatie: Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m. 
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36-40 uur per week

Omschrijving/werkzaamheden:

Het aardbevingsgebied in Groningen vraagt om een publieke regie en een gezamenlijke aanpak. Deze complexe taak rust op de schouders van de Nationaal Coördinator Groningen. Een belangrijk onderdeel vormt het bouwkundig versterken van woningen in het gebied. NCG treedt daarin op als opdrachtgever richting Centrum voor Veilig wonen (CVW) en waar nodig andere marktpartijen. Als Contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces of van diverse omvangrijke contracten in de inspectie-, engineerings- en uitvoeringsfase en draag je daarmee bij aan een veiligere leefomgeving voor de inwoners.

Je houdt je voornamelijk bezig met contractvoorbereiding, -aanbesteding en – uitvoering. Je formuleert de inkoopstrategie en vertaalt deze naar contracten. Je hebt veel overleg en contact met jouw opdrachtnemers zoals CVW en in dat overleg zorg je voor overeenstemming over de inhoud van het contract. Knelpunten zie je aankomen en je zorgt voor afstemming met en draagvlak bij de diverse betrokken stakeholders. Zo nodig spreek je marktpartijen aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je voert systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uit en je zorgt ervoor dat er besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus. Je analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem voordat een contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de eigenaar/bewoner, omgeving en opdrachtgever. Tot slot adviseer je over de verbetering van het hele inkoop- en contractmanagementproces. Jij zorgt ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door
te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s.

Binnen het programma of projectteam stuur jij jouw collega’s aan. Hierin vervul je een coachende rol en inhoudelijk vraagbaak en zorg je ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Als gemachtigde van de opdrachtgever fungeer je als aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. Je moet veelvuldig afstemmen met CVW en je draagt zorg voor het creëren van draagvlak voor de wijze waarop jij contractmanagement vorm geeft. Ook werk je nauw samen met de andere onderdelen van de organisatie.

Je levert een aantoonbare bijdrage aan richtinggevende standaarden voor het eigen vakgebied voor werkwijze en zorgt dat deze zijn afgestemd en voorgedragen. Binnen en buiten NCG ben je actief in het delen van kennis en ervaring. Je signaleert kansen voor de ontwikkeling van innovatieve contractvormen en je zorgt ervoor dat verbeteringen in het vakgebied inkoop- en contractmanagement worden doorgevoerd. Ook draag je zorg voor het vormgeven en aansturen van verbeteringen in de strategie van inkoop- en contractmanagementproces in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase.

Je voelt je nauw betrokken bij de regio. Dat houdt in dat je bereid bent je te verbinden aan het gebied en haar inwoners. Vanuit de NCG werk je onder verantwoordelijkheid en uit naam van de gemeente waar je werkzaam bent. De projectstaf op het versterkingspunt binnen de gemeente bestaat uit een Gebiedsmanager, projectleider en – ondersteuner, en bewonersbegeleiders. Je rapporteert rechtstreeks aan de Gebiedsmanager.

Functie-eisen:

 

 • Je hebt wo-niveau en kennis van en ervaring (indicatief 3-5 jaar) op het gebied van inkoop- of service- of contractmanagement.
 • Je hebt kennis van meerdere contractvormen.
 • Je hebt kennis van besluitvormingsproces en omgevingskennis.
 • Je hebt aantoonbare kennis van bestuurlijke processen, besluitvorming, beïnvloeding.
 • Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis in relatie met meerdere contractvormen.
 • Je hebt kennis van het IPM model.
 • Je bent redactioneel vaardig, creatief en weet mensen te motiveren.
 • Je beschikt over een rijbewijs.

Reageren

Senior Contractmanager

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Afdeling Inkoop IT heeft tot doel op een commercieel – juridisch verantwoorde wijze ten behoeve van de grotendeels interne klanten contracten af te sluiten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang
van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid
van een dossier. De Afdeling Inkoop IT is betrokken bij complexe en omvangrijke projecten. Vaak gaat het om strategische goederen en diensten in een complexe markt, waarbij de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de te verwerven goederen en diensten binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormt.

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van alle voorkomende inkooptrajecten, waaronder Europese aanbestedingen of aanbestedingen die vallen onder de aanbestedingswet defensie en veiligheid (ADV).
 • Vorm geven aan en het voorzitten van aanbestedingsteams bij complexe aanbestedingstrajecten.
 • Opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten.
 • Ten behoeve van de Inkoop verrichten van marktverkenningen en -onderzoeken.
 • Onderzoeken in hoeverre potentiële leveranciers tegemoet komen aan de financiële,
 • contract juridische en technische eisen die JIVC en Defensie stellen.
 • Deelname aan multidisciplinaire projectteams en daarin vertegenwoordigen van Inkoop IT en zorgdragen voor alle inkoop gerelateerde activiteiten.
 • Adviseren van de behoeftesteller over de te volgen inkoopstrategie en daarvoor het verwervingsplan opstellen en laten goedkeuren.
 • Bewaken van de correcte uitvoering van bestaande contracten en het zorgdragen voor het eventueel bijsturen.
 • In het geval van interdepartementale contracten er voor zorgen dat de belangen van defensie worden behartigd.

Eisen/wensen:

 • Relevante Academische opleiding op Financieel Economisch-, Juridisch-, Technisch en/of Bedrijfskundig gebied, aangevuld met PEP of NEVI 2 (strategisch) dan wel daarmee overeenstemmend.
 • Relevante opleiding op het gebied van Europees aanbestedingsrecht of gelijkwaardig.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren danwel begeleiden van verwervingstrajecten en in het opstellen en verdedigen van aanbestedingsstukken.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het werken in multidisciplinaire teams
 • Minimaal 2 jaar ervaring met leiding en sturing geven in projectteams.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het overbrengen van kennis en het begeleiden van medewerkers
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar
 • Zeer goede algemene en specifieke kennis en inzicht van het inkoopproces
 • Basiskennis van Informatie Voorziening (IV) en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT);
 • Diepgaande kennis op het gebied van contractmanagement;
 • Inzicht in de gevolgen van wijzigingen in IV- en ICT-dienstverlening voor contracten;
 • Ervaring en vermogen om snel en adequaat te handelen in geval van probleemsituaties.

Competenties:

 • ruime mate van zelfstandigheid.
 • goed organisatie- en coördinatievermogen.
 • grote mate van accuratesse
 • grote mate van stabiliteit en integriteit.
 • initiatiefrijk, creatief, overtuigingskracht
 • goed cijfermatig inzicht
 • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden

Reageren

Medior Inkoper

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Locatie: Assen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De inkoper ondersteunt bij aanbestedingen en contractmanagement die door het Inkoop Uitvoering Centrum worden uitgevoerd en voert binnen gestelde kaders offertetrajecten uit.

 • Is onder begeleiding van (senior) adviseur bedrijfsvoering verantwoordelijk voor samengestelde opdrachten binnen aanbestedingen, offertetrajecten en contractmanagement.
 • Voert kleine aanbestedingsprojecten zelfstandigheid uit
 • Integreert informatie, analyseert gegevens en legt verbanden ten behoeve van inkoopvraagstukken en geeft hierover inhoudelijk operationeel advies aan de (senior) adviseur.
 • Voert onder begeleiding van (senior) adviseur bedrijfsvoering de implementatie en uitvoering van de contracten uit.
 • Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de projectteamleden binnen de verschillende inkoopvraagstukken.
 • Is op de hoogte van de bevoegdheden van de verschillende functionarissen bij de opdrachtgever.

Wensen/eisen:

Onderscheidende kenmerken:

 • Operationele, uitvoerende taken
 • Kennis inkoopprocedures, wet- en regelgeving
 • Kennis van de juridische kaders,
 • Adviserende rol

Ervaring

 • Enige relevante ervaring met inkoopvraagstukken
 • Werken in teamverband
 • Samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden
 • Procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming bij inkoopvraagstukken
 • Onderzoeken uitgevoerd en geven van operationeel advies

Overige kennis en vaardigheden:

 • Toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning van de projectstructuur 
 • Inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen de inkoopprocessen en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • Kennis van inkoop en inkoopsystemen (Digiinkoop, CTM, archiveren aanbestedingsdossiers, verzamel/samenstellen management gegevens)
 • Goed kunnen communiceren (mondeling en schriftelijk)
 • Projectmatig werken
 • Vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van (regulier en operationeel) advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het geven van advies.

Opleiding en competenties:

Opleiding inkoop specifiek

 • HBO
 • Diploma NEVI I

Profiel gerichte Competenties

 • Accuratesse
 • Cijfermatig inzicht
 • Integriteit
 • Onderhandelen
 • Projectvaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Adviesvaardigheden

Reageren

Eurpoees Aanbesteder

Organisatie: AFM
Locatie: Amsterdam
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 tot 3 aanbestedingstrajecten
Aantal uren: --

Omschrijving:

Het betreft de volgende twee (2) zekere Europese aanbestedingen, en een (1) optionele opdracht:

 • Onderhoud maatwerksoftware
  Het contracteren van een of meer leveranciers voor het onderhoud aan maatwerksoftware. Vooralsnog wenst de AFM een raamovereenkomst te sluiten voor 48 maanden. Dit kan gedurende de voorbereiding op de Europese aanbesteding nog veranderen. De wijze van aanbesteden is mede onderdeel van de advieswerkzaamheden van Inschrijver. Zo snel mogelijk moet er een nieuwe raamovereenkomst zijn. De planning zal in afstemming met de afdeling Informatisering gemaakt moeten worden.
 • Tijdelijk ICT personeel
  Het contracteren van een of meer leveranciers voor het leveren van tijdelijk ICT personeel. Vooralsnog wenst de AFM een raamovereenkomst te sluiten voor 48 maanden. Dit kan gedurende de voorbereiding op de Europese aanbesteding nog veranderen. De wijze van aanbesteden is mede onderdeel van de advieswerkzaamheden van Inschrijver. De verwachting is dat deze aanbesteding uiterlijk Q3 van 2018 gereed moet zijn. de exacte planning dient nog in overleg te worden opgesteld en kan ook naar voren worden gehaald indien noodzakelijk voor de AFM.
  Autoriteit Financiële Markten Offerteaanvraag Extern inkoopadvies
 • Hosting (optionee)>
  Het contracteren van een of meer leveranciers voor het leveren van hostingdiensten voor AFM applicaties en behoeften. Vooralsnog wenst de AFM een raamovereenkomst te sluiten voor 48 maanden. Dit kan gedurende de voorbereiding op de Europese aanbesteding nog veranderen. De wijze van aanbesteden is mede onderdeel van de advieswerkzaamheden van Inschrijver. De AFM zal uiterlijk eind Q1 van 2018 bepalen of deze aanbesteding noodzakelijk is of niet. Indien dit het geval is, zal een planning met Opdrachtnemer worden afgestemd.

Werkzaamheden:

 • Opstellen plan van aanpak voor de Europese aanbesteding met daarin ten minste opgenomen:
  o Scope van de opdracht;
  o Marktanalyse;
  o Gedegen raming van de opdrachtomvang;
  o projectrisico’s;
  o inkoopstrategie;
  o selectiecriteria;
  o teamsamenstelling en rolverdeling;
 • Opstellen programma van eisen en wensen;
  o Formuleren/redigeren van gunningseisen;
  o Formuleren/redigeren van gunningswensen;
 • Opstellen aanbestedingsdocumentatie;
  o Offerteaanvraag;
  o Bijlagen;
  o Conceptraamovereenkomst;
 • Uitvoeren Europese aanbesteding (publicatie op platform);
  o De procedurekeuzes per aanbesteding dienen nog te worden gemaakt;
 • Opstellen Nota(‘s) van Inlichtingen;
 • Publiceren van Nota(‘s) van inlichtingen (na afstemming met AFM);
 • Ontvangen, registreren en verspreiden Inschrijvingen;
 • Ondersteunen bij de beoordeling van de Inschrijvingen;
 • Opstellen gunningsadvies;
 • Opstellen gunningsbrieven;
 • Voorlopige gunningsbeslissing kenbaar maken aan Inschrijvers;
 • Zo nodig inhoudelijke ondersteuning in geval van bezwaar/procedure;
 • Contractering en definitieve gunning.

Reageren

Project Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Den Haag/Soesterberg
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2880 uur
Aantal uren: 2880 uur

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van alle voorkomende inkooptrajecten, waaronder Europese aanbestedingen of aanbestedingen die vallen onder de aanbestedingswet defensie en veiligheid (ADV).
 • Opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten.
 • Ten behoeve van de Inkoop verrichten van marktverkenningen en -onderzoeken.
 • Onderzoeken in hoeverre potentiële leveranciers tegemoet komen aan de financiële, contract juridische en technische eisen die JIVC en Defensie stellen.

Eisen/Wensen/Competenties:

 • Relevante HBO – opleiding, aangevuld met PEP of NEVI 2, dan wel daarmee overeenstemmend
 • Minimaal 6 maande ervaring binnen het ICT vakgebied;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Minimaal 6 maanden ervaring met complexe inkooptrajecten
 • Minimaal 6 maanden ervaring op het gebied van verwerven en onderhandelen in een bedrijfsmatige omgeving
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar

Wensen

 • Goede algemene en specifieke kennis en inzicht van het verwervingsproces.
 • Vakgerichte kennis van verwerving en de bijbehorende juridische aspecten;
 • Ervaring in het voeren van onderhandelingen; 
 • Ervaring in het opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten.
 • Kennis op het gebied van programma management, beleidsontwikkeling, planning en control.

Competenties:

 • ruime mate van zelfstandigheid.
 • goed organisatie- en coördinatievermogen.
 • grote mate van accuratesse
 • grote mate van stabiliteit en integriteit.
 • initiatiefrijk, creatief, overtuigingskracht
 • goed cijfermatig inzicht

Reageren

Senior Medewerker Inkoop (ingevuld)

Organisatie: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 3 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het RVB, voor het samen met RVB-collega’s opstellen van goede specificaties, voor doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures, contractmanagement en voor goed opdrachtgeverschap.

De sectie Inkoop Projecten Defensie

De sectie Onderhoud Defensie heeft als taken het adviseren omtrent en het volledig verzorgen van de inkooptrajecten op het gebied van het vastgoed van Defensie. Hiermee geeft de sectie mede invulling aan het totale instandhoudingprogramma ten behoeve van de vastgoedportefeuille van Defensie. Dit resulteert in contracten met leveranciers voor de levering van producten en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid van een dossier.

Werkzaamheden:

Het werkpakket van de medewerker bestaat uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van het inkoopplan, de selectie- en gunningcriteria en de verschillende contract- en aanbestedingsdocumenten
 • invulling geven aan de publicatie, inschrijving, beoordeling en registratie in het kader van aan- bestedingstrajecten
 • bewaken van en geven van (operationele) adviezen m.b.t. de kwaliteit, rechtmatigheid en integriteit
 • (mede) verzorgen aanbestedingen en de opstelling van overeenkomsten
 • verzorgen inhoudelijke afstemming in- en extern en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen
 • genereren van geaggregeerde overzichten
 • analyseren van af te sluiten contracten (overwegend traditioneel), beoordelen op juridische en commerciële risico’s en adviseren hierover en daarbij aangeven van mogelijke oplossingen/alternatieven
 • optreden als specialist op het gebied van aanbestedingen en procedures
 • bepalen inkoopproces van (complexe) inkoopvragen
 • signaleren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen die het inkoop- en contractproces (kunnen) beïnvloeden
 • opstellen van inkoopplannen voor afgebakende (niet kritische, risicovolle) inkoopvragen/trajecten, waarin de omvang, bijbehorende kaders, wensen en eisen (en functionele specificaties) zijn vertaald en afgestemd op marktontwikkelingen
 • voorstellen doen voor bepalen en beheersen van de marktbenadering en adviseren over de vorm van aanbesteden
 • formuleren van en invulling geven aan de kaders voor (zelf te behartigen) inkoop- en aanbestedingstrajecten, contractinhoud (algemeen, juridisch en procesdeel) en contractbeheersing
 • verzorgen van gangbare aanbestedingsprocedures (openbaar en niet openbaar):
  - zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een afgebakend terrein, binnen relatief heldere kaders en met een geringe inkooptechnische/veiligheidskritische component en beperkte risico’s
  - analyseren van aanbestedingsstukken, contracten en alle bijbehorende documenten op potentiële juridische en commerciële risico’s
  - vertalen inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen naar de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en het bewaken van de algehele consistentie ervan
 • afstemmen met opdrachtgever over de inhoud van de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen
 • realiseren van het juiste informatieniveau en communicatie over het inkoopproces

De te matchen kandidaat beschikt over een HBO opleiding op financieel, economisch en / of juridisch gebied, heeft kennis van het aanbestedingsrecht en de richtlijnen voor aanbesteden. De kennis is in de praktijk toepasbaar, zodat doelmatigheid en rechtmatigheid zijn gewaarborgd. Daarnaast zijn aanvullende opleidingen op het gebied van inkoop / contractmanagement gevolgd en wordt beschikt over NEVI-1. Beschikt wordt over ruime relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring met interne procedures en uitvoeringsaspecten van projectmatig werken.

Ervaring/competenties/kennis:

Qua competenties beschikt de kandidaat over:

 • communicatieve- en adviesvaardigheden;
 • overtuigingskracht;
 • analyserend vermogen;
 • organisatiesensitiviteit;
 • flexibiliteit;
 • netwerkvaardigheid;
 • Hij/zij weet goed te plannen en organiseren

Reageren

Inkoper ICT (ingevuld)

Organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Locatie: Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Het IUC-Noord maakt thans een professionaliseringsslag. Hierdoor is extra capaciteit gewenst.

Als Inkoper voer je zelfstandig offertetrajecten uit (enkelvoudige- en meervoudige offerteaanvragen). Je bent daarbij verantwoordelijk voor het inkoopproces vanaf specificeren t/m nazorg. Je ondersteunt de Tactisch Inkopers bij het uitvoeren van complexe Europese aanbestedingen (het schrijven van stukken, voorbereiden van antwoorden op gestelde vragen, voorbereiden offertebeoordeling etc.). Daarnaast stel je zelfstandig de documenten op voor minicompetities binnen afgesloten raamovereenkomsten.

Het IUC-Noord beschikt over meerdere vakspecialisten waarmee je samenwerkt. Denk daarbij aan aanbestedingsjuristen, een inkoopstrateeg, inkoopanalisten, contract- en leveranciersmanagers en contractbeheerders. Momenteel maakt het IUC-Noord een sterke professionaliseringsslag, jij dient hierin een belangrijke bijdrage te leveren. IUC-Noord biedt een uitdagend en afwisselend werkpakket aan. De standplaats is Groningen, waarbij de werkzaamheden bij gelegenheid ook in Den Haag, Leeuwarden, Utrecht of Amersfoort uitgevoerd moeten worden.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden

Het zelfstandig en nauwkeurig uit kunnen voeren van inkoopprocedures, waaronder enkelvoudige, meervoudige aanbestedingsprocedures en minicompetities. Een positieve bijdrage leveren aan de professionaliseringsslag binnen het IUC-Noord.  

Wensen/eisen:

 • HBO werk- en denkniveau
 • kennis van het inkoopvak en in bezit van het diploma NEVI 1 en NEVI 2 of gelijkwaardig
 • affiniteit met het ICT domein
 • kennis van de aanbestedingswet
 • is in staat om aanbestedingsdocumenten goed en zorgvuldig samen te stellen en aanbestedingsprocedures nauwgezet te doorlopen
 • minimaal 4 dagen per week inzetbaar

Vereiste vaardigheden en competenties

 • met een relatief kort inwerkprogramma inzetbaar binnen een professionele inkooporganisatie binnen het overheidsdomein
 • besluitvaardig en kan omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen
 • integer
 • nauwkeurig
 • omgevingssensitief
 • inlevingsvermogen
 • dienstbaar
 • klantgericht
 • onderhandelingsvaardig
 • flexibel

Functie-wensen

 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring
 • ervaring met de aanbestedingstool Negometrix of ervaring met een vergelijkbaar programma

Reageren

Inkoopadviseur (ingevuld)

Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 3 maanden
Aantal uren: 24 uur per week

Opdrachtomschrijving:

HIn het najaar van 2017 zijn extra aanbestedingen gepland in zowel het sociale domein als het fysieke domein. In het fysieke domein worden een aantal aanbestedingen voorbereid en opgestart die verband houden met de stadhuisrenovatie. In die periode wordt ook gestart met enkele circulaire aanbestedingen in de GWW-sfeer, die een vrij hoog experimenteel karakter kennen en daardoor meer tijd en aandacht vergen van de zittende inkoopadviseurs. Het is van belang dat juist bij deze aanbestedingen de opgedane kennis wordt geborgd.

Teneinde bij de zittende adviseurs capaciteit te creëren om de voornoemde aanbestedingen te begeleiden is het voorstel om voor de meer reguliere begeleidingstaken extra capaciteit in te schakelen.

Werkzaamheden/taken:

 • Begeleiding en advies bij een aantal aanbestedingen in het fysieke en sociale domein, zoals het
  * Screenen van en adviseren over aanbestedingsdocumenten;
  * Screenen van aanvragen voor de Basiserkenning Regio Amersfoort (Sociaal Domein) en de registratie van de screening;
  * Begeleiden bij het opstellen van gunnings- en afwijzingsbrieven;
  * Managen van het Tenderned verkeer (publiceren van aanbestedingen, berichten, vragen/antwoorden etc);
  * Begeleiden van openingen van inschrijvingen en het opstellen van processen verbaal.
 • Advies over en bewaken van de correcte toepassing van het gemeentelijk inkoopbeleid;
 • Afhandelen van “standaard” inkoopvragen en uitleg formats en inkooptoolkit;
 • Beantwoording van (eenvoudige) vragen (waaronder calls via het klantencontactcentrum).

Ervaring/competenties:

 • Afgeronde HBO- of WO-opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als inkoopadviseur binnen een overheidsinstelling
 • Aantoonbare ervaring met het zelfstandig begeleiden van (Europese) aanbestedingstrajecten, daaronder begrepen het werken met Tenderned

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Goede inhoudelijke kennis aanbestedingswetgeving en –processen
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Collegiaal en flexibel ingesteld Oplossingsgericht.

Reageren

Senior Adviseur Inkoop ICT (ingevuld)

Organisatie: Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 4 maanden
Aantal uren: 32-36 uur per week

Omschrijving:

DeWij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EUvoorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Werkzaamheden

Je adviseert en ondersteunt de lijnafdelingen binnen SSC-ICT bij complexe ICT-inkoop- en aanbestedingstrajecten en voert complexe minicompetities uit bijvoorbeeld onder de nieuwe raamovereenkomsten IWR2016.

Als senior adviseur inkoop ICT schrijf je inkoop- en aanbestedingsdocumenten, begeleid je complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, stel je zelfstandig contracten op en beheer je in samenwerking met de lijnafdelingen de werking en naleving van het contract. Je bereidt verbeteracties voor, als dat nodig is, en voert deze uit. In de voorbereiding van een inkooptraject adviseer je de klant over het programma van eisen. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de inkoopstrategie, daarvoor doe je risico- en marktanalyses. Je bent een serieuze gesprekspartner voor de directie en oefent invloed uit op de keuzes die de directies moeten maken. Ook draag je actief bij aan het onderzoek naar de inkoopbehoefte.

Functie-eisenrvaring

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

 • Gelijkwaardig of minimaal een diploma NEVI II (NEVI 3 is een pre).
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring het uitvoeren van ICT-aanbestedingen. Je hebt gedegen kennis van de (EG-)aanbestedingsregelgeving en de juridische aspecten van contracten.
 • Je kunt je kennis op het gebied van contractmanagement, projectmanagement, contractrecht en jurisprudentie in de praktijk toepassen en zorgt hierbij dat doelmatigheid en rechtmatigheid gewaarborgd zijn. 
 • Je bent integer, kunt goed luisteren en effectief onderhandelen.

OVERIGE EISEN EN WENSEN:

 • Je hebt een academische werk en denkniveau, bij voorkeur op juridisch of bedrijfseconomisch gebied.
 • Je hebt kennis van het aanschaffingsbeleid bij de (Rijks)overheid.
 • Je kunt goed communiceren.
 • Je bent kwaliteits- en kostenbewust.
 • Je bent een teamspeler met een klantgerichte en opbouwend kritische houding.
 • Je bent resultaatgericht en kunt het juiste evenwicht vinden tussen formele regels en een pragmatische aanpak.
 • Je bent stressbestendig, vasthoudend en kunt goed omgaan met verschillende belangen.

Reageren

Projectleider (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie DJI
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot 1/4/2018
Aantal uren: 24 uur per week

Omschrijving:

De categorie Uitzendkrachten is ondergebracht bij het IUC DJI. Zij zijn verantwoordelijk voor alle rijksbrede mantelcontracten mbt uitzendkrachten. De categoriemanager stuurt de projectleider aan. De EA adviseurs van het IUC voeren de aanbestedingen uit.

Verder behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider:

 • Het samen met de aanbestedingsadviseur en categoriemanager opstellen van het plan van aanpak;
 • Het sturen op het voorbereiden en opstellen van het beschrijvend document en andere aanbestedingsstukken (met ondersteuning van anderen, zoals de aanbestedingsadviseur van het IUC-DJI) in projectgroep verband, waaronder;
  o Een beschrijving van de aan te besteden opdracht, de organisatorische context alsmede informatieve informatie voor kandidaat inschrijvers;
  o De geschiktheidseisen;
  o Het programma van Eisen;
  o Het programma van Wensen/gunningscriteria;
  o De beoordelingsmethodiek;
  o De raamovereenkomsten (op basis van een paritair met de uitzendbranche vastgestelde model raamovereenkomst onder de ARVODI-2016);
 • Het juridisch laten toetsen van de aanbestedingsstukken;
 • Het sturen op adequate en tijdige beantwoording van de vragen in het kader van de nota’s van inlichtingen (met ondersteuning van anderen);
 • Adviseren (in afstemming met categoriemanagement Uitzendkrachten en de senior aanbestedingsadviseur, desgewenst tevens de juridisch adviseur van het IUC-DJI) over de effecten van keuzes die gemaakt (kunnen) worden gedurende de aanbestedingsprocedure;
 • Voorzitten en voorbereiden projectgroep overleggen, voorzitten beoordelingssessies;
 • Afstemming voorbereiden en adviseren over het betrekken van medezeggenschap;
 • Afstemmen met, adviseren van en akkoord vragen bij stuurgroep, sturen op inplannen en voorbereiden stukken, sturing op besluitvormingsprocessen, indien noodzakelijk escalatie voorbereiden. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep, samen met de aanbestedingsadviseur. De categoriemanager Uitzendkrachten Rijksoverheid is stuurgroep lid. De juridisch adviseur van het IUC-DJI is agendalid;
 • Verzorgen van communicatie met belanghebbenden, eventueel voorbereiden nieuwsbrieven.

Functie-eisen:

Kennis, ervaring en competenties van de projectleider

 • (Zeer) ervaren senior projectleider;
 • Ervaring of affiniteit met het uitvoeren van (complexe) (Europese) aanbestedingen, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid;
 • Kennis van de huidige aanbestedingsregels voor de Rijksoverheid;
 • Ervaring met het leiden van complexe projecten in een politiek gevoelige omgeving;
 • In staat om de inhoud snel eigen te maken en gevoeligheden, risico’s en mogelijkheden snel te doorgronden;
 • In staat om mensen snel op een lijn te krijgen, met elkaar te verbinden en voldoende draagvlak te creëren en te behouden voor te maken of gemaakte keuzes;
 • In staat om tijdig te escaleren indien risico’s optreden en zorg dragen voor mitigerende maatregelen;
 • Ervaring of enige kennis op het gebied van de inhuur van Flexibele Arbeidskrachten is een sterke pre. Hieronder wordt o.a. verstaan: kennis van de relevante wettelijke (HRM) kaders inzake het terbeschikking stellen van arbeid (TBA), uitzendcao’s (ABU, NBBU), inhuurkarakteristieken, ontwikkelingen in de uitzendmarkt;
 • Stressbestendig;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, werkt accuraat en is kritisch. Mixt bijvoorbeeld oude en nieuwe stukken niet zonder kritische beoordeling door elkaar;
 • In staat om snel besluit te (laten) nemen, daadkrachtig en resultaatgericht, maar wel met oog voor een goede samenwerking en afstemming.

Reageren