Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Bert Struijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Bert Struijk, Plaatsvervangend Coördinerend Directeur Inkoop

Bert Struijk, plv Coördinerend Directeur Inkoop

Het inkoopbeleid van het Rijk is centraal belegd onder het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. De verantwoordelijke functionaris is de CPO, de heer Eilander. Ieder departement heeft een Coördinaterend Directeur Inkoop (CDI). Maandelijks ontmoeten de CPO en alle CDI’s elkaar in de interdepartementale commissie van inkoop en aanbesteding. In dat overleg wordt het rijksinkoopbeleid feitelijk bepaald.

Ook beoordeelt dit overleg of het beleid en de daarbij horende inkoop- en aanbestedingsregels correct uitgevoerd worden. En ziet het er op toe dat er een jaarlijkse aanbestedingskalender is waarop alle departementen hun voorgenomen aanbestedingen vermelden.

Samenwerking bij inkooptrajecten

Het streven is om zoveel mogelijk samen te werken bij inkooptrajecten. Vier jaar geleden is hiervoor categoriemanagement ingevoerd. Dit betekent dat inkoopgroepen zoals kantoormeubilair en catering centraal belegd en aangestuurd worden vanuit één ministerie. Het ministerie waar ik werk, BZK, is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inkoop van uitzendkrachten. We zijn in die rol kennishouder van deze markt en coördineren de aanbestedingen. Dit vergroot de standaardisatie van de ingekochte producten en diensten, bespaart geld en bevordert de samenwerking op product- en dienstniveau tussen de departementen.

"Emeritor zien wij als een verlengstuk van onze inkoopafdeling."

De laatste twee jaar hebben we uitvoering gegeven aan het kabinetsprogramma compacte rijksdienst. Daarin is onder andere bepaald dat de inkoopafdelingen van de verschillende departementen, inclusief de categoriemanagement, daar waar mogelijk samengevoegd worden in shared service centers. Met als doel het aantal inkooppunten van het rijk te verkleinen. Onze inkoopafdeling is opgegaan in Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), evenals de inkoopafdelingen van vijf andere ministeries (Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, VWS en Financiën). De HIS valt beleidsmatig onder de verantwoordelijkheid van BZK en wordt door de betrokken departementen aangestuurd.

Inleven en meedenken

Emeritor is een van de drie contractpartners van het HIS op het gebied van inkoopadviesdiensten. We hebben een aantal jaar geleden Emeritor geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding. 

Als we over onvoldoende inkoopcapaciteit beschikken, huren we bij Emeritor inkoopadviseurs in.Ook besteden we aanbestedingen aan ze uit op basis van een resultaatverplichting. De samenwerking met Emeritor verloopt prima. De kwaliteit van hun dienstverlening wordt voor een groot deel bepaald door de adviseurs. En daarover zijn we heel tevreden. De accountmanager van Emeritor kan zich goed inleven in onze cultuur en de specifieke vraag van dat moment. Waardoor de juiste adviseur op de juiste plaats terechtkomt.

Als eindverantwoordelijke voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij BZK vind ik het belangrijk om overzicht te houden over de lopende inkoopprojecten door middel van maandelijkse voortgangsrapportages. De adviseurs van Emeritor leveren daarin goed werk en weten precies welke informatie relevant is om te delen.

"Het streven is om zoveel mogelijk samen te werken bij inkooptrajecten."

Het is voor ons goed merkbaar dat Emeritor één organisatie is en geen netwerk van freelancers. De inkoopadviseurs spreken dezelfde taal, delen onderling kennis en zijn goed op de hoogte over onze specifieke procedures en werkwijzen. Emeritor levert kwaliteit op het tactische inkoopniveau maar is ook in staat om op strategische niveau mee te denken en te discussiëren. Omdat we op strategisch niveau zelf veel capaciteit in huis hebben, maken we daar minder gebruik van. Maar het is altijd prettig om met Caroline van den Bosch en haar collega’s van gedachten te wisselen over het inkoopvak.

Emeritor zien wij als een verlengstuk van onze inkoopafdeling. We delen informatie en kennis en Emeritor is - als het nodig is - aanwezig bij intern overleg, evenals onze andere contractpartners. We hebben in onze aanbesteding gewoon een goede keuze gemaakt.

Interessant? Delen mag!