Sinterklaas is nauwelijks vertrokken of je ziet overal om je heen de kerstsfeer komen. In de winkels worden de pepernoten en taaitaai omgeruild voor kerstkansjes en kerstbrood. Sinterklaas wordt in de etalage vervangen voor de Kerstman. En de zwarte pieten maken plaats voor rendieren.
Vanaf (6) december zijn (d)er kerstbomen te koop en begint bijna ieder huishouden in Nederland zijn woonkamer te decoreren met kerstversiersels. Ieder jaar denk ik weer: “ jemig wat een hoop werk voor drie weekjes, ik zet alleen de kerstboom op, verder doe ik niets”. Ongetwijfeld pak ik dan toch net als alle voorgaande jaren alle kerstattributen uit. Alleen een kerstboom, een goed gewortelde boom, met stevige, sterke en fris groene takken, is natuurlijk wel mooi, maar de echte kerstsfeer ontstaat pas als het helemaal af is, compleet met piek en ballen

Read more Het opzetten van de kerstboom

11 december jl. stond in het FD een persbericht over een onderzoeksrapport van Roland Berger Strategy Consultants. Uit het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat variatie leidt tot een kostenexplosie. Meer voorraad, meer distributie en meer proceskosten.

Het artikel haalt veel sprekende voorbeelden aan hoe een reductie van de variaties in assortiment leidt tot beheersing van kosten en focus op de core business.

Read more Standaardisatie kan bedrijven tot € 100 mrd. besparen

Samenwerken is van alle tijden. Hoe goed uw organisatie ook is, het kan niet in alles de beste zijn. Dus reden om te werken in een keten van bedrijven. U concentreert zich op de kernkwaliteiten waarmee U zich onderscheidt en zorgt ervoor dat U daarin heel goed bent. De beschikbare vrije kasstroom investeert U in de kernkwaliteiten. U verbetert distributiekanalen, producten, processen en zorgt dat uw personeel de juiste competenties heeft en houdt.

Maakt uw bedrijf al optimaal gebruik van de kernkwaliteit van uw leveranciers? Wordt er maximale waarde gecreëerd door alle samenwerkende bedrijven in de keten? Spreekt uw bedrijf met haar ketenpartners over marktpositie versterkende vormen van samenwerking?  Is er sprake van een win-winrelatie?

Read more Inkoop 2.0, kansen door verbetering van de samenwerking met leveranciers

Uit de conclusies uit de jongste Supply Management Barometer blijkt dat inkopers zich bewust zijn van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Inkopen, echter nog (steeds) niet in staat zijn dit inhoudelijk (Bottom-Up) van de grond te krijgen.

Recentelijk hebben wij meer dan 100 Non Product Related aanbestedingen, zowel privaat als publiek, geanalyseerd op basis van MVO aspecten en concluderen het volgende…

Read more Bewuster Duurzaam Inkopen

Gepubliceerd: Financieel-Management.nl

De onderneming 2.1 blijft in de huidige tijdsgeest geconfronteerd worden met verdere globalisering, concurrentie en specialisatie. De focus op kernactiviteiten zet onverminderd door. Eén van de directe consequenties is dat ondernemingen steeds meer delen van de bedrijfsvoering uitbesteden. Dit komt tot uitdrukking in de zogenaamde ‘inkoopquote’. De inkoopquote is het bedrag aan inkoopuitgaven, uitgedrukt als percentage van de omzet van een onderneming. De inkoopquote varieert van gemiddeld 20%, bijvoorbeeld bij zakelijke dienstverleners, tot 80 – 90% bij productiebedrijven en retailers.

Read more De onderneming 2.1 en haar flexibele inkoopfunctie

Koning Winter is ineens in het land en heeft alles bedekt met een mooi pak witte sneeuw. Snowboots, dassen, handschoenen en mutsen worden snel opgezocht en het pad wordt sneeuwvrij gemaakt. Op deze onverwachte wending van het weer was ik niet voorbereid. Waar is die sneeuwschuiver ook al weer en waar heb ik het strooizout opgeborgen. De handschoenen voor de jongens zijn aan de kleine kant en de muts met een plaatje van ‘Bob de Bouwer’ vinden ze niet cool genoeg meer. Voor nu doen ze het er maar even mee. Met wat gemopper gaan ze buiten de kou in. Zo vroeg in de ochtend vinden ze de sneeuw, de kou en de sneeuwbui helemaal niets. Tegen de tijd dat we bij school zijn aan komen lopen begint de stemming te veranderen. Ineens zien ze de lol, het plezier en de mogelijkheden van het dikke pak sneeuw in. Bij het afscheid nemen zeggen ze dan ook; “mam, kom ons niet te vroeg ophalen op de NSO (naschoolse opvang) want dan gaan we met zijn allen een grote sneeuwpop bouwen”.

Read more Inkopen en Koning Winter

Van Loon: ‘In 2009 kwam ik in dienst bij de gemeente Haarlem. Op inkoopgebied trof ik een minder professionele organisatie dan ik verwacht had. De inkoopkennis die er was, was even daarvoor uit de organisatie vertrokken. In inkooptrajecten werden de geldende regels nauwelijks nageleefd en stonden snelheid en een zo laag mogelijke inkoopprijs centraal. Na die constatering heb ik inkoop op de agenda van het directieteam gezet. Om bewustwording te creëren dat strategisch en gemeenschappelijk inkopen meerwaarde oplevert voor de hele organisatie. In 2010 is Emeritor, in de persoon van Edwin Bijlsma, hier gestart. Sindsdien werken we samen aan het centraliseren en professionaliseren van onze inkoop.’

Verbeterslagen

Spigt: ‘In het eerste jaar hebben we ons geconcentreerd op het verbeteren van de Europese aanbestedingen. Dat was een bewuste keuze. Europese aanbestedingen zijn complexe en langdurige trajecten waarmee veel geld gemoeid is. Door hierin te professionaliseren, konden we de organisatie laten zien wat gemeenschappelijk inkopen oplevert. Vervolgens heeft Emeritor het inkoopproces gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. Zodanig dat alle medewerkers volgens dezelfde procedure werken en alle informatie die nodig is om het inkoopproces te volgen makkelijk detecteerbaar is. Belangrijk onderdeel van deze uniforme werkwijze is de inkoopkalender en de contractenbank. In de inkoopkalender worden alle voorgenomen inkooptrajecten centraal vastgelegd en de contractenbank bevat alle afgesloten contracten. In het inkoopbeleid, dat we in 2011 vastgesteld hebben, is vastgelegd dat deze instrumenten de basis voor onze inkoopfunctie zijn.’

"Op het moment dat Emeritor bij ons startte, beschikte ik nauwelijks over budget voor externe inhuur."

Concrete aanbestedingsvoordelen

Van Loon: ‘Een belangrijk uitgangspunt bij de vaststelling van dat inkoopbeleid was dat alle betrokken partijen – zijnde de budgethouders, de gemeenteraad en onze afdelingen als organisator en regievoerders over de inkoop – voordeel moeten hebben van de aanbestedingsvoordelen die de nieuwe inkoopwijze oplevert. Vanuit die gedachte hebben we bepaald dat aanbestedingsvoordelen uit het budget van de budgethouder gehaald worden en terugvallen naar een centrale stelpost. Dat geld wordt vervolgens gebruikt om de kosten van de inkoopprofessionalisering te betalen, tegenvallers van budgethouders te compenseren en de algemene reserve aan te vullen. Op het moment dat Emeritor bij ons startte, beschikte ik nauwelijks over budget voor externe inhuur. Ik was er echter van overtuigd dat Emeritor zichzelf terug zou verdienen in aanbestedingsvoordelen. Dat is daadwerkelijk gebeurd en op deze manier ook heel zichtbaar gemaakt.’

"De wisselwerking tussen de kennis en ervaring van Emeritor en onze kennis over onze organisatie en de gemeentelijke financiële huishouding heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen."

Spigt: ‘Om het inkoopbeleid goed in de organisatie te laten landen hebben we een inkoopcommissie en een inkoopoverleg in het leven geroepen. De inkoopcommissie bestaat uit een aantal functionarissen uit de top van onze organisatie. De commissie komt vier tot vijf maal per jaar bij elkaar om de voortgang in uitvoering te bewaken, het beleid verder te ontwikkelen en besluiten te nemen over mogelijke vraagstukken uit de operatie. Het gemeentelijk inkoopoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse gemeentelijke afdelingen. Zij bespreken de voortgang op tactisch en uitvoerend niveau en ideeën ter verbetering.’

Verbinding tussen mensen

Van Loon: ‘Inkoop is inmiddels meer dan inkoop geworden in onze organisatie. De geïmplementeerde werkwijze levert ons een schat aan informatie op. Informatie die organisatiebreed tot meerwaarde leidt. Een simpel voorbeeld daarvan is dat we inhuurcontracten nu kunnen vergelijken met wat er daadwerkelijk ingehuurd wordt. Zo kunnen we sneller inspelen op afwijkingen die naar voren komen. We zijn dan ook erg tevreden met het traject dat we samen met Emeritor doorlopen hebben. We hebben concrete, in geld uit te drukken resultaten geboekt in de vorm van aanbestedingsvoordelen. Maar ook wat minder concrete resultaten zoals efficiency voordelen. Of een medewerker nu twintig verschillende contracten moet beheren of één mantelovereenkomst, dat is nogal een verschil.’

Spigt: ‘De wisselwerking tussen de kennis en ervaring van Emeritor en onze kennis over onze organisatie en de gemeentelijke financiële huishouding heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen. Wat daarnaast heel belangrijk geweest is, is dat Edwin Bijlsma altijd de verbinding heeft gezocht met onze mensen. Om ze vervolgens vanuit kennis en inhoud mee te nemen naar volgende stappen in het proces. Als je als organisatie echt iets wilt veranderen, draait het voor een groot deel daar om.

 


 

 

Nu het Sinterklaas-journaal weer van start is gegaan, is het met de rust in huis gedaan. Het dagelijks leven van mijn jongens staat volledig in het teken van Sint en Piet. Ik kwam tot de conclusie dat dit er als de 8-stappen methode van Emeritor uitziet. Alle stappen voor professioneel inkopen op een rij, dan worden Sint en Inkooppiet ook weer blij.

Read more Sinterklaas in 8-stappen