De Europese Commissie heeft op 13 december jl. de nieuwe drempelwaarden voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 1336/2013 van 13 december 2013 (Publicatieblad EU 14 december 2013, L 335/18). De verhoging gaat in per 1 januari 2014.

Read more Nieuwe Europese drempelwaarden voor 2014-2015

Hier wordt weer een mooi voorbeeld van niet goed specificeren gegeven.

Kerstmannen zijn misschien buiten het kerstseizoen goedkope arbeidskrachten, maar hier is wellicht meer behoefte aan personeel dat weet hoe het een spoorbaan moet aanleggen, dan aan personeel dat er normaal gesproken overheen vliegt…

Read more “Inhuur niet altijd op de beste manier uitgevraagd?”

In alle bedrijven waar ik kom, zonder uitzondering, is te weinig aandacht voor de realisatie van inkoopbesparingen. Contracten verdwijnen na ondertekening in de la en worden vergeten, overschaduwd door aandacht voor nieuwe besparingskansen en nieuwe inkoopcontracten. En dat is zonde.

Besparingen die inkoop rapporteert zijn bijna altijd verwachtingen. Als Inkoop een contract afsluit, met bijvoorbeeld lagere tarieven, dan mag je verwachten dat de kosten naar beneden gaan. Maar of dit werkelijk gebeurt…

Read more Inkoopbesparingen komen niet van Inkoop

Al vanaf het moment dat de mens zich niet meer alleen bezighield met zelfvoorziening, vinden er transacties tussen mensen plaats. Eerst ging dat in natura, later ontstonden ruilmiddelen zoals schelpen, en nog later geld. Nog altijd is het bestaan van geld het bestaansrecht van de inkoper: transacties waarmee wij ons bezig houden, zijn transacties die draaien om geld. Binnen overheidsorganisaties dient de besteding van het beschikbare publieke geld transparant, objectief en non-discriminatoir plaats te vinden. Alle geldtransacties binnen een bedrijf dienen er uiteindelijk toe te leiden, dat de winstdoelstelling van dat bedrijf wordt behaald.

Read more #10 Ultieme duurzaamheid

Een mens bestaat voor ca. 70% uit water; dat realiseren we ons niet altijd. Dat al het leven op aarde afhankelijk is van water voor het overleven, weten we vaak wel. Ook mensen dus. En wat je per dag verliest aan vocht, dien je ook weer aan te vullen.

Een jaar of wat geleden zag je het plotseling overal. Vaak jonge mensen die altijd een flesje water bij zich hadden. Tijdens het sporten, op het werk, in de auto, of gewoon onderweg…

Read more Water; bron van al het leven

Ik begon nog maar net de impact van 3D printen te bevatten, toen ik deze zomer in Amerika las over 4D printen. De vierde dimensie behelst het vermogen van een product om – nà de productie – te veranderen. Science fiction? Zeker niet. Er zijn al concrete, toepasbare voorbeelden. En wat voor 3D printen al geldt, geldt voor 4D printen in nóg sterkere mate: ‘anything is possible’, de grenzen worden bepaald door onze eigen verbeelding.

Read more De vierde dimensie

Inkoop en technologie zijn nauw met elkaar verweven: samen met ontwikkelaars en andere technici proberen we als inkopers de technologische ontwikkelingen in de wereld om ons heen op een goede manier te verbinden met en integreren in onze eigen business. Duurzaamheid en technologie raken ook steeds meer met elkaar verweven; soms is technologie zelfs de drijvende kracht achter duurzame oplossingen.

Innovatie geïnspireerd door de natuur

Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik Biomimicry: innovatie geïnspireerd door de natuur. Vanuit de overtuiging dat de natuur na 3,8 miljard jaar evolutie geleerd heeft wat werkt, kijken ontwerpers en technici samen met biologen wat ze van de natuur kunnen leren. Om hiermee nieuwe producten en processen te kunnen creëren, die goed aangepast zijn aan het leven op aarde op de lange termijn.

Recent is op deze manier een op de beweging van kwallen geïnspireerde wijze van vliegen ontwikkeld waarmee mini-robots zich kunnen voortbewegen, bijvoorbeeld bij toepassing van zoek- en reddingsoperaties. Dat biomimicry andersom ook profiteert van de technologische ontwikkeling, bewijst het ‘eendenmysterie’: doordat we tegenwoordig digitale camera’s hebben die 3300 beelden per seconde produceren, is ontdekt dat binnen een zwerm eenden sommige eenden zich op een bepaald moment plotseling omdraaien, om op hun buik verder te vliegen, nog steeds als onderdeel van de formatie. Dit mysterie – dat zeker een reden heeft – moet nog verder worden ontrafeld.

Ontwikkelingen

Ook Daan Roosegaarde, de ‘hippie met een business plan’ is geïntrigeerd door kwallen – dat kan geen toeval zijn. Hij heeft samen met anderen de smart highway ontwikkeld, een snelweg met strepen die overdag licht vangen en dat licht bij donker afgeven (zoals bij glow in the dark), waardoor lantaarnpalen overbodig worden.

Een ander mooi voorbeeld van waar we technisch tegenwoordig toe in staat zijn, is het opblaasbare ziekenhuis dat in Tacloban in de Filipijnen wordt gebruikt na de tyfoon Haiyan. Op deze manier kan hulp gebracht worden naar afgelegen gebieden die tot voor kort verstoken waren van hulp.

De ontwikkelingen rondom 4D printen tenslotte (waarover binnenkort meer) stellen ons waarschijnlijk ook in staat om de hulp aan rampgebieden drastisch te verbeteren.

Duurzaamheidsidealen

Technologie en duurzaamheidsidealen blijken een ijzersterke combinatie. Hoe meer (technische) hippies met een businessplan, hoe beter!

Meer informatie

Samen duurzaam

Lees meer artikelen over duurzaamheid in onze special: Samen duurzaam.

De cloud: niet altijd een roze wolk

De cloud is hot – steeds meer software staat middels een cloud oplossing ter beschikking aan de gebruiker. Of dat nu software ter ondersteuning van interne bedrijfsprocessen is, of software die bijvoorbeeld online business proposities ondersteunt. Te vaak blijven de risico’s die met de cloud gepaard gaan, onderbelicht – een uitdaging voor inkopers. Met dank aan Marianne Korpershoek, advocaat en partner bij Louwers IP Technology Advocaten publiceren wij op Inkoopvandaag een reeks artikelen over de juridische en contractuele aspecten van cloud computing en software. Vandaag deel twee van de serie: Een cloudescrow of niet?

Als een leverancier failliet gaat, kan een escrowregeling uitkomst bieden. Maar in veel gevallen zijn die regelingen waardeloos, zegt Marianne Korpershoek. Bij het toepassen van cloudcomputing nemen de problemen alleen maar toe. Afnemers hebben meer tijd nodig om goede keuzes te maken. Bovendien is het de vraag of een goede cloudescrow wel te betalen is.

Bij cloudcomputing biedt traditionele escrow geen soelaas

Software is de afgelopen dertig à veertig jaar onontbeerlijk geworden voor de bedrijfsvoering. In die jaren is ook gezocht naar oplossingen om ervoor te zorgen dat een bedrijf door kan blijven werken met de bestaande systemen wanneer zijn leverancier failliet gaat of gewoon stopt. De oplossing wordt gevonden in een zogenaamde escrowovereenkomst. Wat alleen vaak wordt vergeten is dat zo’n overeenkomst bestaat in vele vormen. Regelmatig blijkt de escrow waardeloos te zijn omdat er sprake is van juridische en/of technische mankementen. Ook is vaak helemaal niet duidelijk of de gewenste continuïteit mogelijk of financieel haalbaar is. Ten slotte gaan steeds meer bedrijven over op het gebruik van applicaties in de cloud. Bij het gebruik van cloudcomputing biedt traditionele escrow niet voldoende soelaas en is het de vraag of goede cloudescrow wel te betalen is. In het schema worden de verschillende vormen van cloudescrow genoemd. Maar eerst, in het kort, iets over escrow in zijn kale vorm en een aantal handvatten om te bepalen of en welke vorm van escrow nodig is.

Wat is escrow

Zoals gezegd wil een afnemer een escrowregeling om de continuïteit van zijn applicaties te garanderen bij faillissement van zijn leverancier. Wanneer de leverancier zijn broncode en documentatie aan al zijn afnemers zou geven dan zou continuïteit geen groot issue zijn. Met broncode en documentatie kunnen ook andere bedrijven de software onderhouden. In de broncode en documentatie zit echter wel alle know-how van de leverancier. Het is dus heel begrijpelijk dat zij niet zo maar aan de afnemer worden verstrekt.

Escrow is in zijn meest basale vorm een depot van de broncode van software, meestal buiten de macht van de eigenaar van die software, vergezeld van een overeenkomst die het gebruik en de aanpassing van de software regelt mocht de eigenaar failliet gaan. Een dvd of een usb-stick met de broncode in een verzegelde envelop in de kluis van een notaris, heet al vaak een escrow. Omdat er in geen enkele wet ook maar iets geregeld is over software-escrow moet de afnemer er maar op vertrouwen dat hij ook echt iets heeft aan de escrowregeling. Iedereen mag zich escrowagent noemen. De afnemers van escrowdiensten zullen zelf moeten controleren of die agent ook de verwachte continuïteit kan garanderen. Wanneer de escrow niet goed geregeld is, ontstaan er bij het faillissement allerlei problemen. De broncode die op de drager staat blijkt niet te compileren tot een executable. De broncode is niet of slecht gedocumenteerd zodat onderhoud niet mogelijk is. Of de broncode blijkt niet up-to-date.

Handen vol geld

Bij cloudcomputing zijn de problemen nog groter. Niet alleen de escrowovereenkomst dient alle juridische problemen te tackelen, er moeten ook allerlei technische maatregelen worden genomen. Ook al is de broncode helemaal in orde, een systeem volledig inrichten met alle relevante applicaties en data is een ander verhaal. Dat kan veel tijd in beslag nemen en wanneer je volledig afhankelijk bent van de cloud, heb je die tijd vaak niet. Dat is op te lossen door met twee volledig gesynchroniseerde systemen te werken, maar dat kost vaak handen vol geld.

Daarom dienen er met het oog op de kosten, goede keuzes gemaakt te worden bij het afsluiten van een cloudescrow. Nog meer dan voor de traditionele escrow geldt, moet de afnemer goed nadenken wat de risico’s zijn voor zijn bedrijf bij het faillissement van zijn cloudleverancier. Als je gekozen hebt voor een leverancier met een SLA die maximale continuïteit eist, dan moet je je afvragen of en hoe deze SLA gegarandeerd kan worden wanneer de leverancier failliet gaat. Wanneer het noodzakelijk is voor de bedrijfscontinuïteit dan betekent dat dat het uitonderhandelen van de cloudovereenkomst net zoveel tijd in beslag zal nemen als het uitonderhandelen van de SLA.

Plan B

Een andere mogelijkheid is dat de afnemer zich afvraagt of een plan B mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijfsproces in de cloud redelijk snel ergens anders of op eigen systemen ondergebracht kan worden. De gebruikte data moeten dan wel redelijk makkelijk op andere applicaties verwerkt kunnen worden. Dan is het zaak om plan B goed in te richten, te testen en ervoor te zorgen dat de data die ondergebracht zijn in de cloud regelmatig teruggeleverd worden. Uiteraard is het raadzaam dat er zo nu en dan een ‘ontruimingsoefening’ wordt gedaan om te checken of het systeem werkt.

Voor een leverancier kan het een unique selling point zijn, wanneer hij niet alleen een goede SLA heeft, maar afnemers ook kunnen kiezen voor een op hun behoeften toegesneden cloudescrow.

Nebula-proof

In 2006 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Nebula-arrest gewezen. Nebula (nevel in het Latijn) was een bedrijf dat failliet ging in 1999. De curator beëindigde in verband met het faillissement een recht op het gebruik van een woning. De Hoge Raad oordeelde dat de curator het gebruiksrecht mocht beëindigen. Vervolgens is er een hevig debat uitgebroken onder IT-juristen over de vraag of een curator ook softwarelicentieovereenkomsten en escrowovereenkomsten mag beëindigen. Dit debat is nog steeds bezig. Zolang de Hoge Raad hier geen uitspraak over heeft gedaan of goede wetgeving uit Den Haag of Europa meer zekerheid biedt, is het van belang te laten controleren of de escrowovereenkomst zoveel mogelijk Nebula-proof is.

Kiezen op basis van risico’s

Zolang er geen goede wettelijke regeling is voor de rechten van de afnemer bij het faillissement van zijn software- of cloudleverancier of er geen goede geaccepteerde standaarden zijn ontwikkeld, is het van belang om bij de keuze voor een bepaalde oplossing ook de gewenste continuïteit bij het failliet gaan van de leverancier mee te nemen. Als de belangen groot zijn, zullen er bij het maken van een keuze al snel een softwareconsultant en jurist betrokken moeten worden.

Voordat een afnemer kiest voor een bepaald systeem moet hij zich afvragen wat de risico’s zijn wanneer de leverancier van het systeem failliet gaat. Ligt het bedrijf dan volledig plat? Of is er tijd om oplossingen te vinden door bijvoorbeeld voor andere systemen en/of applicaties te kiezen of door de systemen door andere leveranciers te laten onderhouden. Wanneer de risico’s groot zijn, is het van het grootste belang dat er veel aandacht wordt besteed aan de continuïteit, zowel op technisch, organisatorisch als juridisch vlak. Een goede oplossing die continuïteit op de korte termijn garandeert zal tijd en een forse investering vergen. Wanneer de risico’s klein zijn kun je je afvragen of een escrowregeling wel nodig is. Het kan al voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de data bijvoorbeeld in een regelmatige backup in een gemakkelijk porteerbaar formaat snel weer voor handen zijn.

Wanneer een leverancier een escrowregeling aanbiedt is het belangrijk helder te krijgen wat de escrow betekent bij faillissement. Soms zijn escrowregelingen optioneel. Het is belangrijk je af te vragen of de leverancier wel waar voor zijn geld biedt. Wanneer een escrowregeling onderdeel is van het totaalpakket, is het van belang om je af te vragen of de regeling voldoende is. Wanneer het gaat om belangrijke bedrijfsprocessen die in de cloud ondergebracht worden, is het zaak om de bestaande escrowregeling van de leverancier kritisch, zowel juridisch als technisch, tegen het licht te houden.

Oplossingen voor continuïteit van de cloud

  Hoe Juridisch Nadelen risico’s
Cloudescrow + continuïteit op langere termijn Depot + diensten van een escrow-agent + consultancy. Escrowovereenkomst + SLA-bepalingen t.a.v. herinstallatie en live-gang.

Hernieuwde live-gang kan enige tijd duren.
Duur.

Cloudescrow + continuïteit op korte termijn Depot + diensten van een escrow-agent + hostingprovider + consultancy. Escrowovereenkomst + volledig redundant systeem. Zeer duur.
Plan B Reverse backup van de data, reservesysteem in(laten)richten, testen. Overeenkomst met cloudleverancier voor de reverse backup (kan in de cloudovereenkomst).
Overeenkomst met consultant voor de inrichting van het reserve systeem.
Vraagt veel aandacht van het management van de afnemervergt regelmatig ‘onderhoud’ checken van data, testen van het reservesysteem.
Private cloud Systeem wordt ingericht en gedocumenteerd door cloudconsultant. Afnemer sluit zelf overeenkomsten met hostingprovider. SLA met cloudconsultant voor beheer en onderhoud, beveiliging, + backup van applicaties en data.
Licentieovereenkomsten die toestaan dat applicaties elders geplaatst mogen worden.
Geen profijt van ‘bulklicenties’hostingprovider kan ook failliet gaan, daarom zorgen voor een goede backup van het hele systeem.

 

Lees ook in de serie ‘De cloud: niet altijd een roze wolk’:

  1. Wat te doen bij faillissement cloudleverancier?
  2. Een cloudescrow of niet?
  3. Hoge Raad beslist: standaardsoftware valt onder koopregime
  4. Incassowet 2013 heeft grote gevolgen voor IT-contracten
Marianne Korpershoek is advocaat en partner bij Louwers IP|Technology Advocaten
Gepubliceerd: Automatiserings Gids