Als marketeer weet je alles van de customer journey. Samen met bureaus bied je het hoofd aan de steeds groeiende invloed van online op die journey. Van oudsher vertrouwde begrippen als merkenvoorkeur, koopintentie en merkentrouw bieden steeds minder houvast. Maar sta je er wel eens bij stil dat je zelf ook customer bent van de bureaus? En dat je zelf continu onderweg bent op je eigen customer journey?

Read more De marketeer als customer

Gemeenten zitten midden in het inkoopproces voor de nieuwe ondersteunende taken op basis van de Wmo 2015. Slagen zij erin de continuïteit van zorg te bieden binnen de wettelijke en financiële kaders?

De VNG en het ministerie van VWS doen samen onderzoek om daar een goed beeld van te krijgen. De resultaten zijn begin september bekend.

Read more VNG & VWS doen onderzoek onder gemeenten naar Wmo-inkoop

Waargebeurd: in een onderhandeling met een leverancier stelden we vragen over kostentransparantie ten aanzien van een, tegen een vaste prijs, afgenomen dienst. Nou, dat kon en mocht niet! Het kon en mocht niet omdat de regelgeving zich zou verzetten tegen een “open boek calculatie”. Die regels zullen echt wel bestaan maar hebben nooit tot gevolg dat een door de klant gewenste (en naar mijn mening fundamentele) dialoog met de klant niet kan worden gevoerd.

Read more Lever met verstand, wees transparant!

Sinds de wereldwijde financiële crisis werken CFO’s hard aan het herstel van de financiële balans van hun organisatie.

Tijdens de crisis hebben CFO’s een record aan kasreserves, ter waarde van € 5.1 biljoen (€5.100.000.000.000) opgebouwd. Naar verluid staan deze ondernemingen klaar om grootschalige investeringen te doen en maken daarbij gebruik van – een deel van – deze kasreserves.

Read more CFO’s topondernemingen wereldwijd bouwen € 5,1 biljoen reserves op

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de wet uiterlijk 1 april 2015 wordt geëvalueerd. In juli 2014 is het ministerie van Economische Zaken gestart met de evaluatie. 

Met de evaluatie wil het ministerie van Economische Zaken nagaan of de ambities van de wet zijn behaald en welk effect de wet in de praktijk heeft. De ambities van de Aanbestedingswet…

Read more Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Als manager van de bid- en tenderafdeling van een grote kantoorartikelenleverancier zie ik dagelijks aanbestedingen voor kantoorartikelen voorbij komen. Van complexe Europese aanbestedingen voor overheidsorganisaties tot kleine tenders van commerciële bedrijven. De laatste jaren zijn bestekken over het algemeen professioneler en completer geworden. Toch merk ik dat inkopers de productgroep kantoorartikelen nog altijd lastig vinden. En met onduidelijke tenderdocumentatie is het voor ons moeilijk om het juiste aanbod te doen. Daarom geef ik graag vijf tips voor een succesvolle aanbesteding van kantoorartikelen.

Read more Vijf tips voor succesvol aanbesteden van kantoorartikelen

Er zijn 4 nieuwe uitspraken (nr 29, 33, 34, 63) gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Advies 29 – 4 augustus 2014
In het advies betreffende klacht 29 komt aan de orde de vraag of de inschrijfstaat onvolledig was en zo ja, of het ging om een onvolkomenheid die zich leent voor herstel. Voor wie is het risico van te late indiening van een volledige toelichting?

Read more Commissie van Aanbestedingsexperts publiceert 4 nieuwe adviezen

In steeds meer (Europese) aanbestedingsprocedures wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde CO2-prestatieladder. Naar mate ondernemingen (en/of hun leveranciers) minder CO2 uitstoten kunnen zij een hogere plek op de ladder innemen en in aanmerking komen voor een certificaat. Een hogere score op de ladder wordt vaak beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. In het bezit zijn van een certificaat levert een inschrijver dus een voordeel op in het kader van aanbestedingsprocedures.

In een recente zaak van Dura Vermeer tegen Prorail had Dura Vermeer van Prorail in het kader van een aanbestedingsprocedure geen fictieve korting ontvangen omdat zij niet tijdig het ‘CO2-certificaat’ van haar onderopdrachtnemer Movares had ingediend. Dura Vermeer eindigde daardoor als tweede. Dura Vermeer kwam in kort geding tegen de voorlopige gunningsbeslissing in het geweer en met succes. Zij mocht volgens de rechter alsnog het certificaat van Movares aanleveren. Daardoor kwam Dura Vermeer uiteindelijk alsnog voor gunning in aanmerking. (Vzr. Rb. Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2014:3251.)  Uit de uitspraak lijkt te volgen dat het werken met de CO2-prestatieladder in het kader van de gunning is toegestaan, maar is dat eigenlijk wel zo?

Bron: Binnenlands Bestuur.nl

De NEVI PMI® steeg van 52.3 in juni naar 53.5 in juli. Dit wijst op een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie.

De totale productie steeg in juli voor de vijftiende opeenvolgende maand. Deze stijging gold voor alle bedrijfsgroepen en was groter dan in juni. De toename van de productieomvang werd ondersteund door een verdere – aanzienlijke – stijging van het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland. Dit kwam vooral door een verbetering van de marktvraag en de introductie van nieuwe producten.

De Nederlandse producenten verkleinden in juli opnieuw hun achterstanden. De werkgelegenheid steeg voor de vierde achtereenvolgende maand, zij het bescheiden. De voorraad gereed product daalde in juli opnieuw. Een beperkte daling, maar wel de grootste sinds februari.

De toegenomen productie zorgde voor een uitbreiding van de inkoopactiviteiten voor de twaalfde maand op rij, de grootste sinds februari. De voorraad ingekochte materialen daalde daarentegen licht. Levertijden werden opnieuw langer, te wijten aan capaciteitsbeperkingen en lage voorraadniveaus bij leveranciers.

Inkoopprijzen stegen in juli, de prijzen voor eindproducten waren voor de vijfde maand op rij hoger, al bleef de inflatie laag.

Bron: Nevi.nl

Het lijkt logisch. Als een trein buiten dienst gaat, zet de machinist de verlichting en de verwarming uit. Toch gebeurde dat meestal niet. Daarom begon NS een project om energiezuinig gedrag, en daarmee duurzaam gedrag, te stimuleren.

Machinisten die hun trein niet in de parkeer- of sluimerstand zetten, doen dat niet omdat ze er niet aan denken of dat ze duurzaamheid niet belangrijk vinden, maar uit collegialiteit, zegt Maarten van den Berge, NS-programmamanager Energiezuinig Opstellen.

In het handboek staat dat een trein buiten gebruik altijd in de parkeer- of sluimerstand moet staan, maar dat bleek niet altijd praktisch. “Na een dienst moet er nog veel gebeuren: schoonmaken, onderhoud, een reparatie. Of een trein moet nog naar een ander spoor.” Er zijn altijd redenen om treinen operationeel klaar te laten staan.

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl