Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, leidt dat echt tot lasten verlichting?

Joffrey te Slaa

Inkoopadviseur

Met de komst van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen verklaring bij aanbestedingen vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA is een door de Europese Commissie opgesteld standaardformulier dat de verschillende nationale Eigen verklaringen vervangt. Het UEA is beschikbaar als bewerkbare PDF of online als elektronische UEA- dienst. Het doel van de UEA is het verlichten van de administratieve lasten voor zowel aanbestedende diensten als de inschrijvers. Door het UEA in alle officiële talen beschikbaar te stellen beoogt de Europese Commissie grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingen te bevorderen.

Met de komst van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen verklaring bij aanbestedingen vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA is een door de Europese Commissie opgesteld standaardformulier dat de verschillende nationale Eigen verklaringen vervangt. Het UEA is beschikbaar als bewerkbare PDF of online als elektronische UEA- dienst.

Het doel van de UEA is het verlichten van de administratieve lasten voor zowel aanbestedende diensten als de inschrijvers. Door het UEA in alle officiële talen beschikbaar te stellen beoogt de Europese Commissie grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingen te bevorderen.

Gaat het UEA deze doelstellingen nu echt bereiken? Natuurlijk zal de praktijk uit moeten wijzen of dit daadwerkelijk het geval is, maar ik ben van mening ben dat de doelstellingen maar ten dele bereikt zullen worden en wel om de volgende redenen:

"Ik ben van mening ben dat de doelstellingen maar ten dele bereikt zullen worden."

Grensoverschrijdende deelname

Mijn inziens zal het UEA hier maar beperkt aan bijdragen. Het invullen van het UEA door inschrijvers zal eenvoudiger worden doordat het in alle officiële talen beschikbaar is. Het UEA voorkomt daarmee taalproblemen en problemen in verband met de precieze formulering van officiële verklaringen. Het is echter de vraag of dit grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingen zal bevorderen. Aanbestedende diensten eisen in de aanbestedingstukken namelijk vaak dat de ingediende stukken worden opgesteld in de nationale taal van de aanbestedende dienst. De taalproblemen bij het invullen van de UEA worden door het beschikbaar stellen van het document in alle officiële talen wel verminderd, maar de in te dienen aanbestedingstukken door inschrijvers bestaan uiteraard uit veel meer dan alleen het UEA. Door de mogelijkheid dat aanbestedingsstukken in de nationale taal van de aanbestedende dienst moeten worden opgesteld wordt dit effect gelijk weer teniet wordt gedaan.

Verminderen van de administratieve lasten

Het verminderen van de administratieve lasten kan met het UEA mijn inziens wel bereikt worden. Aanbestedende diensten hoeven in tegenstelling tot de Eigen verklaring in het UEA alleen de algemene gegevens met betrekking tot de aanbesteding in te vullen en aan te vinken welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De overige gegevens dienen door de inschrijvers ingevuld te worden. Wanneer de aanbesteding op TenderNed is gepubliceerd en de aanbestedende dienst gebruik maakt van de elektronische UEA-dienst worden de algemene gegevens met betrekking tot de aanbesteding zelfs automatisch ingevuld op het UEA. Ik moet hierbij wel de opmerking maken dat het ontbreken van een nummering van onderdelen in het UEA het lastiger maakt om verwijzingen hiernaar op te nemen in de aanbestedingsdocumenten, wat het verminderen van de administratieve lasten en de gebruiksvriendelijkheid van het UEA niet ten goede komt.

Op het eerste gezicht hebben inschrijvers aan het UEA meer werk. De inschrijvers moeten, in vergelijking met de Eigen verklaring, immers meer en uitgebreidere informatie in het UEA verstrekken. Echter, de elektronische UEA-dienst die door de Europese Commissie beschikbaar gesteld is, stelt inschrijvers in staat om informatie uit eerdere aanbestedingen of andere bronnen (bijvoorbeeld het Handelsregister) in het UEA te kopiëren. Verder kunnen aanbestedende diensten en/of lidstaten er voor kiezen om inschrijvers minder informatie te laten verstrekken om zo de administratieve lasten te verlichten.

"Met de vervanging van de Eigen verklaring door de UEA verandert er inhoudelijk niet veel."

Zo heeft Nederland besloten dat inschrijvende ondernemingen alleen onderdeel α (globale indicatie van alle selectiecriteria) van deel IV van het UEA in hoeven te vullen. Hierdoor kan de inschrijver met het aankruisen van de optie “ja” verklaren aan alle geschiktheidseisen te voldoen, zonder deze uitgebreid afzonderlijk toe te hoeven lichten. Hierdoor worden de administratieve lasten voor inschrijvers verder beperkt. Om de administratieve lasten voor uw organisatie verder te verlichten wil ik u graag verwijzen naar de handleiding UEA geschreven door mijn collega Andrea del Castilho en mijzelf, die binnenkort zal verschijnen en waarin wij een toelichting geven op de werking en invulling van het UEA.

Conclusie

Met de vervanging van de Eigen verklaring door de UEA verandert er inhoudelijk niet veel. De inhoud van het UEA komt grotendeels overeen met de Eigen Verklaring, de informatie die moet worden verstrekt is alleen uitgebreider. De veranderingen die een administratieve lastenverlichting tot gevolg moeten hebben zitten hem voornamelijk in de manier waarop er met het UEA document gewerkt kan worden en in het feit dat alleen de winnaar de bewijsstukken hoeft te verstrekken, hoewel dit bij de Eigen Verklaring ook al het geval was hielden aanbestedende diensten hier zich niet altijd aan. Het kopiëren van informatie uit eerdere aanbestedingen of andere bronnen zal voor inschrijvers tijdswinst en een vermindering van de administratieve lasten opleveren. De administratieve lasten kunnen verder beperkt worden indien aanbestedende diensten en/of lidstaten de in het UEA gevraagde informatie verder beperken door bepaalde onderdelen niet uit te vragen of inschrijvers in één keer laten verklaren dat zij aan alle selectiecriteria te voldoen.

Of het UEA ook daadwerkelijk grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingen zal bevorderen betwijfel ik op basis van het genoemde argument dat aanbestedende diensten vaak eisen van inschrijvers dat de aanbestedingsstukken in hun nationale taal ingediend moeten worden. Wellicht heb ik het hier mis, de tijd zal het ons leren.

Bemoeien of niet?

Maarten Erasmus"Overheden moeten accepteren dat het niet altijd gaat zoals zij gewend zijn."

20 juli 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl

Het blijkt dat lokale initiatieven uit de samenleving beter werken dan initiatieven die door de overheid worden gestuurd. Dit was al bekend uit Amerikaans onderzoek, maar wordt bevestigd door prof. dr. Menno Fenger van de Erasmus Universiteit.

In zijn oratie vertelt prof. Menno Fenger over zijn eigen onderzoek, waaruit blijkt dat burgerinitiatieven mislopen, zodra de overheid zich ermee gaat bemoeien.

Lees het hele artikel op Facto.nl.

Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet voor u?

"U mag de opdracht niet onrechtmatig splitsen. "

Eindelijk zijn dan op 1 juli de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Tegelijk is ook het flankerend beleid van die wet, namelijk de ARW 2012, de Gids Proportionaliteit en de Uniforme Eigen Verklaring in werking getreden. Een aantal bepalingen van de Aanbestedingswet is nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Ook dat besluit is herzien. De links naar alle relevante documenten vindt u onderaan het artikel.

Lees het hele artikel op AanbestedingsCafe.nl

Inkoopzaadjes planten

"We creëren een klimaat waarin kleine, onervaren toeleveranciers geen kans krijgen."

13 juli 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Inkopers Cafe

Aan de leverancierskant planten we niet vaak zaadjes, terwijl dit aan de verkoopkant heel normaal is. Niemand kijkt er daar van op dat de meeste zaadjes verloren gaan en slechts enkele uitgroeien tot een grote klant – dat is een ingecalculeerd risico. Maar aan de leverancierskant vinden we dat onacceptabel. Als inkopers houden we niet van risico’s: we doen het liefst zaken met gevestigde, betrouwbare leveranciers.

Lees verder op Inkopers Cafe

Wat betekenen de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 voor u?

Andrea del Castilho

Inkoopadviseur

Eindelijk zijn dan op 1 juli de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Tegelijk  is ook het flankerend beleid van die wet, namelijk de ARW 2012, de Gids Proportionaliteit en de Uniforme Eigen Verklaring in werking getreden. Een aantal bepalingen van de Aanbestedingswet is nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Ook dat besluit is herzien. De links naar alle relevante documenten vindt u onderaan dit artikel.

Deze herziening heeft natuurlijk gevolgen voor u als aanbestedende dienst. In dit artikel stip ik in dat kader enkele belangrijke wijzigingen van de Aanbestedingswet aan. Ook geef ik enkele wijzigingen aan van de Gids Proportionaliteit. In opvolgende artikelen zullen deze onderwerpen uitgebreider worden behandeld.

Elektronisch aanbesteden

Natuurlijk doet uw organisatie al aan elektronisch aanbesteden, u moet immers TenderNed gebruiken voor alle verplichte aankondigingen. Echter, vanaf 1 juli 2017 is het voor alle opdrachten boven de Europese drempelwaarden, inclusief alle sociale en andere specifieke diensten met een opdrachtwaarde van boven de Euro 750.000,-, wettelijk verplicht om de gehele aanbestedingsprocedure digitaal te laten verlopen. Dus niet alleen de publicatie en de communicatie maar ook de inschrijving en beoordeling. Wees er daarom op bedacht dat uw organisatie per 1 juli 2017 zodanig moet zijn ingericht, dat zij in staat is om volledig elektronisch te kunnen aanbesteden.

Nieuwe procedures

Het innovatiepartnerschap is een van de nieuwe procedures, die in de herziene Aanbestedingswet worden geïntroduceerd. Met deze procedure wordt meer ruimte geschapen voor dialoog met de markt en voor het uitvragen van innovatieve oplossingen. Deze procedure is bestemd voor overheidsopdrachten, die gericht zijn op ‘ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product of werk of een innovatieve dienst welke niet reeds op de markt beschikbaar is’. Aanbestedende diensten kunnen met een of meer marktpartijen een samenwerking aangaan, om nieuwe of innovatieve producten te ontwikkelen.

Een tweede nieuwe procedure is de Mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO). Deze procedure lijkt op de concurrentiegerichte dialoog. Een verschil met de concurrentiegerichte dialoog is dat bij de MMO pas na een dialoogfase een eerste inschrijving plaatsvindt.
II-B diensten bestaan niet meer!

"Natuurlijk doet uw organisatie al aan elektronisch aanbesteden, u moet immers TenderNed gebruiken voor alle verplichte aankondigingen."

Hiervoor zijn de ‘ Sociale en andere specifieke diensten’ in de plaats gekomen. Onder deze categorie vallen sommige diensten, die vroeger onder het II-B regime vielen. Het betreft diensten van onder meer de gezondheidszorg, onderwijs, enkele juridische diensten, maatschappelijke dienstverlening en administratiediensten voor onderwijs. Is de opdrachtwaarde minder dan € 750.000,-, dan is een meervoudig onderhandse procedure vaak voldoende. In ieder geval dient de opdracht, wanneer er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, te worden aangekondigd. Ook dient het gunningsbericht te worden gepubliceerd.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument vervangt Eigen verklaring

Vanaf 1 juli jongstleden is het Nederlandse model eigen verklaring vervallen. Daarvoor in de plaats is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gekomen. Het UEA is een Europees standaard document dat wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven, als onder de drempel. Aanbestedende diensten zijn verplicht om deze verklaring te hanteren.

Voor opdrachten boven de drempel is het gebruik van een UEA verplicht. Voor opdrachten onder de drempel is het gebruik van de UEA alleen verplicht, indien u zou besluiten om bij aanbestedingen uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen te stellen.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van de UEA een interactief pdf-formulier ontwikkeld. Dit formulier bestaat uit een deel dat door de aanbestedende dienst wordt ingevuld en een deel dat door de inschrijvers wordt ingevuld. Het UEA verschilt slechts op enkele punten van de vroegere Nederlandse Eigen Verklaring.

Percelenregeling en clusteren

Ook op het vlak van percelen en clusteren zijn veranderingen ingetreden. In principe bent u als aanbestedende dienst verplicht om een opdracht in percelen op te splitsen. Besluit u dat niet te doen, dan moet u dat in de aanbestedingsstukken motiveren. U mag de opdracht echter niet onrechtmatig splitsen, dat wil zeggen met het doel om de aanbestedingsregels te ontduiken. Ook is het nu mogelijk om een maximum te stellen aan het aantal percelen dat aan een partij kan worden gegund. Het omgekeerde kan echter ook het geval zijn: dat het juist, vanuit het proportionaliteitsbeginsel bezien, beter is om geen beperking aan te brengen in het aantal percelen dat u aan een partij wil gunnen.

Daarnaast is het u in principe verboden om opdrachten te clusteren, dat wil zeggen om verschillende kleine opdrachten in een aanbesteding onder te brengen. Besluit u dat toch te doen, dan dient u dit in de aanbestedingsstukken te motiveren.

"Het is nu mogelijk om een maximum te stellen aan het aantal percelen dat aan een partij kan worden gegund."

Gunningcriteria

Voor de herziening van de Aanbestedingswet 2012 op 1 juli jongstleden, bestonden er twee gunningcriteria, namelijk: laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Met de herziening is dit onderscheid komen te vervallen. Onder de paraplu van EMVI zijn er nu drie gunningcriteria, namelijk:

Beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV/BPKV)
Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (laagste KBK) en
Laagste prijs (LP).
LP wordt nu dus niet meer als de tegenhanger van EMVI gezien. BPKV wordt bij opdrachten boven de Europese drempel het uitgangspunt. Kiezen voor LP mag alleen, indien dat in de aanbestedingsstukken wordt gemotiveerd.

De Gids Proportionaliteit

Ook de Gids Proportionaliteit, hét naslagwerk op het gebied van de praktische invulling van het proportionaliteitsbeginsel, is sinds 1 juli jongstleden op enkele punten aangepast .

Als aanbestedende dienst moet u de voorschriften van de Gids verplicht toepassen of afdoende motiveren waarom u dat niet doet.

Links naar documenten
Hieronder treft u de links aan naar de documenten die betrekking hebben op de herziening van de Aanbestedingswet 2012 en flankerend beleid:

  • Zie voor wijzigingen van de Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, weblink: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-241.html
  • Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 2016, Ministerie van Economische Zaken.
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 juni 2016, nr. WJZ/16087848, tot wijziging van de Regeling modellen eigen verklaring.
  • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/strcrt-2016-32830.
  • Besluit van 24 juni 2016 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU).
  • Splitsingsverbod, zie artikel 2.14 van de Aanbestedingswet 2012.

Rob van den IJssel in dienst als Senior Inkoopadviseur

Rob van den IJssel“Ik krijg bij Emeritor de kans om mijn IT ervaring te combineren met inkoop en me conform mijn wens te specialiseren in inkoop”  

Rob van den IJssel treedt per 1 juli 2016 in dienst als senior inkoopadviseur bij Emeritor. Rob is gespecialiseerd in ICT. Hij gaat zich bij Emeritor richten op Inkoopadvies ICT en andere relevante gebieden waar zijn inzet nodig is. 

Wat deed Rob voordat hij bij Emeritor ging werken?

Rob heeft in zijn eerdere dienstverbanden altijd de functie van IT manager gecombineerd met die van Inkoper ICT, waarbij hij bij bepaalde bedrijven ook niet ICT gerelateerde zaken in kocht. Hij heeft o.a. gewerkt bij Ordina, Imtech, Syngenta en bij Medux(Medipoint) waar hij naast het aansturen van teams, het inkopen van o.a. ICT ook projecten heeft geleid t.b.v. diverse verbetertrajecten.
Rob is actief geweest als IT manager, Inkoopmanager, Project Manager, Service Manager, Security Manager en Information Manager.

Meer over wat Rob bij Emeritor gaat doen

Rob gaat bij Emeritor voornamelijk aan de slag als Inkoopadviseur, waarbij hij zich met name ook de regels rond Europese aanbestedingen eigen wil maken. Verder is Rob iemand die vanuit zijn ervaring verbeterprogramma’s kan initiëren en uitvoeren, waarbij algemeen programma management ook een mogelijkheid is. We moeten nog exact bespreken, wat Rob gaat doen, maar met name om die reden heeft Rob voor Emeritor gekozen, omdat er zoveel mogelijkheden zijn, waardoor je voldoende afwisseling in je werkdag zult aantreffen. Dit is voor Rob een essentieel aspect voor een leuke job.

Rob heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan bij Emeritor. Hij is al geruime tijd op zoek naar een inkoopfunctie, waarbij deze functie bij Emeritor voldoende afwisseling en ruimte biedt naar zijn mening. “Gezien de klantcontacten, ben je wel in dienst van één bedrijf, maar zit je gedurende je dienstverband steeds bij diverse klanten. Dat geeft voldoende afwisseling.” Daarbij is zijn ervaring als IT manager een handige bagage, waarbij je ziet, dat steeds meer bedrijven vacatures hebben voor een Inkoper ICT. “Een vak binnen een vak” naar zijn mening. Gezien de vele vacatures voor een inkoper ICT biedt dit Emeritor voldoende uitdaging om haar diensten bij die bedrijven aan te bieden, waar invulling van die vacature niet kan plaats vinden, wellicht door het ontbreken van de geschikte mensen. Een mogelijkheid waar Emeritor zijns inziens succesvol op kan inspelen. 

Mitchell Tjon Appian in dienst als Junior Inkoopadviseur

Mitchell Tjon Appian“Ik heb voor Emeritor gekozen, omdat ik verschillende aspecten uit mijn ervaring kan combineren met mijn verdere ontwikkeling binnen het inkoopvak”  

Mitchell Tjon Appian treedt per 1 juli 2016 in dienst als Junior Inkoopadviseur bij Emeritor. Mitchell is gespecialiseerd in een klantgerichte aanpak. Hij gaat zich bij Emeritor richten op het verder ontwikkelen van mijn inkoopkennis doormiddel van het samenwerken met collega’s aan verschillende projecten. Daarnaast denk ik mijn kennis op het gebied van adviesgesprekken goed te kunnen inzetten tijdens mijn werkzaamheden bij Emeritor.

Wat deed Mitchell Tjon Appian voordat hij bij Emeritor ging werken?

Mitchell werkte eerder bij Jacobs Douwe Egberts als accountmanager binnendienst op de afdeling large accounts. Binnen deze functie concentreerde hij zich voornamelijk op het realiseren van nieuwe klantrelaties alsmede het verkopen van de producten en diensten van Jacobs Douwe Egberts. ‘’Eigenlijk ben ik altijd al samen met een team bezig geweest om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Naast mijn studie heb ik bij KPN in de winkel gewerkt waarbij ik bezig was om klanten zo goed mogelijk te adviseren over de technische producten en diensten van KPN. Elke situatie was anders waardoor het belangrijk was om samen met de klant te kijken naar een passende oplossing.’’

Meer over wat Mitchell bij Emeritor gaat doen

Binnen de functie als junior inkoopadviseur denkt Mitchell veel te kunnen leren over het inkoopvak van zijn collega’s. ‘’Het doel is om bij veel verschillende soorten projecten aan te sluiten. Ik denk dat ik door de diversiteit van de opdrachten zeer belangrijke vaardigheden vanuit verschillende aspecten kan opdoen.’’ Zijn ervaring met het adviseren en begeleiden van klanten denkt Mitchell goed te kunnen inzetten voor de verschillende inkoopprojecten binnen Emeritor. ‘’Uiteindelijk moeten de verschillende partijen tevreden zijn over het resultaat, het is daarom belangrijk om op een heldere manier te communiceren waarbij er een duidelijke doelstelling is geformuleerd. ‘’

Mitchell is ontzettend enthousiast om aan de slag te gaan bij Emeritor. ‘’Ik ben blij dat ik bij Emeritor de ruimte en kansen krijg om mijzelf verder te ontwikkelen . Samen met mijn collega’s wil ik bijdragen aan het verbeteren van de inkoopfunctie van onze klanten. Uiteindelijk is het belangrijkst dat er samen teruggekeken kan worden op een geslaagd project.”

Marius Dygudaj in dienst als Junior Inkoopadviseur

“Dankzij Emeritor kan ik in heel korte tijd veel interessante projecten in de publieke sector realiseren waardoor ik mijn kennis kan uitbreiden.”  

Marius Dygudaj treedt per 1 juli 2016 in dienst als Junior Inkoopadviseur bij Emeritor. Marius is gespecialiseerd op ICT gebied. Hij gaat zich bij Emeritor richten op de publieke sector.

Wat deed Marius voordat hij bij Emeritor ging werken?

Marius werkte eerder bij 2Source4 als Inkoper en Projectmanager. Hij specialiseerde zich op het gebied van ICT inkoop. De ultieme prijs-kwaliteit verhouding was zijn streven. Naast inkooptaken coördineerde hij lang- en kortlopende implementatie projecten met een groep van meerdere projectmedewerkers. "Afgelopen maanden was ik druk bezig met het opzetten en verbeteren van het projectmanagement binnen het bedrijf. Ik heb voor nachtrust gezorgd voor zowel onze klanten als ook voor mijn collega's". Marius begeleidde ook het bedrijf bij aanbestedingstrajecten. Door zijn kennis en expertise was het mogelijk om een aantal interessante inschrijvingen in te dienen.

Creatief binnen het inkoopvak

Afgelopen jaren was Marius bezig met het omscholen naar inkoopadviseur. Dat in combinatie met zijn projectmanagementervaring hoopt hij goed te kunnen inzetten voor de klanten van Emeritor. "Ik ben niet bang voor creatief zijn. Tijdens het aanbestedingstraject werkt de wet juist in je voordeel mits je er bewust van bent hoe ver je mag gaan. Creatief zijn bij inkoop zorgt ervoor dat de inschrijvers ook creatief zijn met hun offertes."

Marius heeft ambitie zo snel mogelijk zelfstandig aanbestedingen bij verschillende opdrachtgevers uit te voeren. Daarnaast wil hij zich in BVP en circulair inkopen specialiseren: "Naast de optimale prijs-kwaliteitverhouding zoek ik naar de beste leveranciersprestatie waarbij het milieu hoog in het vaandel staat".

Marius kan niet wachten totdat hij bij de eerste opdrachtgever aan de slag mag: "Ik wil zo snel mogelijk de geleerde theorie naar de praktijk omzetten en voor de eerste keer aan de andere kant van de tafel gaan zitten, dus niet als inschrijver maar als aanbesteder."

Frans Lunenborg in dienst als Senior Inkoopadviseur

“Emeritor is een organisatie die zichzelf blijft. Inhoud leveren zonder arrogant te worden.”  

Frans Lunenborg treedt per 1 juli in dienst als Senior Inkoopadviseur bij Emeritor. Frans is gespecialiseerd in ketenoptimalisatie en business gericht inkopen. 

Wat deed Frans voordat hij bij Emeritor ging werken?

Frans werkte de afgelopen 12 jaar als supply chain manager voor Royal IHC. In deze periode realiseerde Frans samen met zijn team diverse ketenoptimalisaties binnen de scheepsnieuwbouw, inrichting van centrale facilitaire en ICT inkoop naast de projectinkoop voor tientallen nieuwbouwschepen. In de jaren voor Royal IHC werkte Frans voor Nedstaal als researcher en medewerker kwalititeitsborging, voor Thyssen Krupp als hoofd inkoop en voor een adviesbureau als project en interim manager binnen diverse takken van industrie. 

De overstap van Frans naar Emeritor geeft Frans de kans om zijn opgedane kennis en ervaring verder te delen met collega’s, klanten en hopelijk ook het onderwijs. Maar nog belangrijker is het om ook weer van hen te leren en samen stappen op het gebied van inkoopontwikkeling te maken. Er is nog veel te doen op dat vlak!