Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire uitgebracht met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet 2012) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld.

Read more ‘Rijksoverheid gunt enkelvoudig onderhands onder de € 50.000,–‘

Op 13 mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

De Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en dienen als handreiking voor aanbestedende diensten die daaraan (ook qua professionaliseringsniveau) behoefte hebben.

Read more Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en Diensten

In de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model voor de Eigen Verklaring wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Deze ministeriële regeling is vorige week vrijdag 22 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant en heet voluit: de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ/13041522, tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring), Staatscourant 2013 nr 8061, 22 maart 2013.

Read more Modellen Eigen verklaring vastgesteld

Nieuw in de nieuwe Aanbestedingswet is de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze Commissie gaat bemiddelen tussen ondernemers en aanbestedende diensten, en klachten behandelen. Waar voorheen de gang naar de rechter de enige mogelijkheid was in geval van conflicten, is er nu met de Commissie van Aanbestedingsexperts een laagdrempelige klachtenprocedure die mogelijk juridische procedures kan voorkomen. De Commissie is inmiddels ingesteld, en de voorzitter en vice voorzitter van de Commissie zijn benoemd.

Read more Commissie van Aanbestedingsexperts bekend