Breaking News aangaande het nieuwe aanbestedingsbeleid in Nederland

Er kan nu definitief gemeld worden dat de nieuwe Aanbestedingswet 2012 per 1 april 2013 in werking treedt, gelijktijdig met het Aanbestedingsbesluit.

Op 19 februari 2013 is het besluit inwerkingtreding Aanbestedingswet 2012 in het Staatsblad gepubliceerd, tezamen met het Aanbestedingsbesluit (een algemene maatregel van bestuur bij de Aanbestedingswet).

Wij hebben voor u de belangrijkste highlights uit de Aanbestedingswet 2012 op een rijtje gezet.

Er kan nu definitief gemeld worden dat de nieuwe Aanbestedingswet 2012 per 1 april 2013 in werking treedt, gelijktijdig met het Aanbestedingsbesluit.

Op 19 februari 2013 is het besluit inwerkingtreding Aanbestedingswet 2012 in het Staatsblad gepubliceerd, tezamen met het Aanbestedingsbesluit (een algemene maatregel van bestuur bij de Aanbestedingswet).

21 highlights uit de Aanbestedingswet 2012 op een rij

 • Opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd, opdrachten worden in percelen verdeeld, tenzij dit niet passend is.
 • Creëren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde.
 • Motiveringsplicht: aanbestedende dienst moet nog meer schriftelijk motiveren waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt.
 • Commissie van Aanbestedingsexperts voor laagdrempelige klachtenafhandeling.
 • Administratieve lasten moeten worden beperkt.
 • Bij Algemene Maatregel van Bestuur komt een richtsnoer -de Gids Proportionaliteit – met voorschriften voor de mate waarin eisen, voorwaarden en criteria in verhouding staan tot de opdracht.
 • Voor aanbestedingen onder de drempel gelden de uitgangspunten van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.
 • Aankondigingen moeten geplaatst worden op een elektronisch systeem voor aanbestedingen (TenderNed), waarmee volledig digitaal aanbesteed kan worden.
 • Aanbestedingsstukken worden kosteloos ter beschikking gesteld.
 • Er komt een vastgesteld model Eigen Verklaring.
 • Met een Gedragsverklaring Aanbesteden kan een ondernemer aantonen dat uitsluiting op basis van een onherroepelijke veroordeling niet van toepassing is.
 • Voor aanbesteding van werken komt bij AMvB een richtsnoer voor aanbestedingen onder de drempel . Dit is het ARW 2012 geworden.
 • In de Aanbestedingswet staan naast de procedures nu ook de te doorlopen stappen beschreven.
 • Opdrachten betreffende diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening vallen onder de II B diensten (verlicht regime).
 • De bepalingen voor technische specificaties zijn uitgebreid met bepalingen voor duurzame aspecten.
 • Voor uitsluiting op basis van uitsluitingsgronden gelden alleen veroordelingen tot 4 jaar voor het tijdstip van inschrijving.
 • Voor geschiktheid ten aanzien van draagkracht geldt dat de aanbestedende dienst geen eisen mag stellen over de totale omzet of relevante omzet, tenzij zwaarwegend gemotiveerd. In de Gids Proportionaliteit (bij AMvB) komen richtlijnen voor motivering en omvang van de eisen.
 • Referentie-opdrachten in de vorm van competenties.
 • Het afwijzen en uitsluiten van gegadigden / inschrijvers moet zo spoedig mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd. Een verzoek tot toelichting moet binnen 15 dagen worden beantwoord.
 • De opschortende termijn na voorlopige gunning, de Alcateltermijn, wordt 20 dagen in plaats van 15 dagen.
 • Gunning in principe op EMVI , tenzij zwaarwegend gemotiveerd kan ook gegund worden op laagste prijs. In de Gids Proportionaliteit komen hier richtlijnen voor.
 • De aanbestedende dienst stelt een Proces Verbaal van gunning op.

Vragen over de nieuwe aanbestedingswet?

Heeft u vragen over het voorgaande, mail: aanbestedingsdesk@emeritor.com

 

Documenten wet- en regelgeving

Voor de geïnteresseerden treft u hieronder de wet- en regelgeving aan:

 1. Aanbestedingswet 2012, Staatblad 2012, nr. 542
 2. Besluit inwerkingtreding Aanbestedingswet, Staatsblad 2013, nr 57
 3. Aanbestedingsbesluit, Staatsblad 2013, nr 58
 4. ARW 2012, Staatscourant 2013, nr 3075
 5. Gids Proportionaliteit, Staatscourant 2013, nr 3075

De Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 zijn op 15 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant en maken onderdeel uit van het Aanbestedingsbesluit.

Ad 4) ARW 2012
1. In het Aanbestedingsbesluit, als AMvB bij de Aanbestedingswet, zal het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) als verplicht worden aangewezen. Het ARW 2012 vervangt het ARW 2005.

Ad 5) Gids Proportionaliteit
2. Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids Proportionaliteit geeft hier invulling aan. In de AMvB bij de Aanbestedingswet zal de Gids Proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer worden aangewezen.

Aanbestedingswet 2012 dossier

Meer weten over de aanbestedingswet 2012? Bekijk ons dossier!

×

Op deze pagina