De decentralisatie: wat vond er in twee jaar plaats?

De decentralisatie stond de afgelopen twee jaar centraal voor gemeenten. Deze periode kenmerkte zich door onduidelijke kaders, tijdsdruk en kostenbesparing. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitgebreide Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Met 2015 in het verschiet een korte terugblik op de afgelopen twee jaar.

De decentralisatie stond de afgelopen twee jaar centraal voor gemeenten. Deze periode kenmerkte zich door onduidelijke kaders, tijdsdruk en kostenbesparing. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitgebreide Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Met 2015 in het verschiet een korte terugblik op de afgelopen twee jaar.

Januari 2013: bekendmaking decentralisatie

In januari 2013 zijn gemeenten op de hoogte van de voorgenomen decentralisatie. Gemeenten bevinden zich in de fase van visieontwikkeling. Het ontbreekt echter aan structurele samenwerking op landelijk niveau en onduidelijkheid over de omvang van de te leveren zorg.

Veel is er, op het moment, niet duidelijk. Gemeenten weten nog niet wie, wanneer, op welke niveau en welke maatregelen genomen moeten worden om de decentralisatie te verwezenlijken. Dit is een gevolg van de onduidelijkheid over de wettelijke, bestuurlijke en financiële randvoorwaarden van de decentralisatie.

Juni 2013: noodzaak expertise

In juni 2013 richten gemeenten zich meer op de sturingsvraagstukken. Het ontbreekt gemeenten nog steeds aan een duidelijk beeld over het wettelijk kader en het beschikbare budget. De gestarte pilots blijken tegen de beperkingen van de wetgeving aan te lopen.

De opgestelde planning voor decentralisatie blijkt voor veel gemeenten niet haalbaar. Noodzakelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld nog niet genomen, waardoor de risico’s voor gemeenten toenemen. Er is steeds meer noodzaak om gebruik te maken van externe expertise.

Februari 2014: marktconsultaties

In februari 2014 zijn er nog geen afspraken met zorgaanbieders gemaakt over de continuering van de jeugdzorg in 2015. De invulling van de regionale samenwerking is opgesteld, maar gemeenten hebben hier nog geen besluit in genomen.

Gemeenten worden geconfronteerd met een geringe kennis over de jeugdzorg, hebben geen concrete oplossingen voor de regie en laten enkele belangrijke besluiten op zich wachten. Het proces van decentraliseren wordt hierdoor sterk vertraagd en gemeenten zien zich genoodzaakt meer gebruik te maken van externe inkoopexpertise.

Voor inkoopafdelingen is in ieder geval duidelijk dat ze verantwoordelijk worden voor de gehele inkoop van jeugd-GGZ. Door de verlate besluitvorming worden strenge eisen gesteld aan de ondersteuning, maar is er geen volledige helderheid over budgetten en bekostigingssystemen. Daarnaast beperkt de kennis van de markt een gedegen beeld van de mogelijkheden en de zorgaanbieders. Er vinden veel marktconsultaties plaats.

November 2014: contracten afronden

In november 2014 bevinden gemeenten zich volop in de implementatiefase. Alle wettelijke, financiële en juridische kaders zijn duidelijk. 85% van de gemeenten geeft aan dat besloten is wat wel en niet vrij toegankelijk is en 54% heeft de contracten met de aanbieders van zorg rond. De overige gemeenten zijn nog bezig de contracten af te ronden.

De organisatievorm voor zorg is geregeld en enkele gemeenten zijn nog bezig afspraken te maken over de gecontracteerde aanbieders. 80% van de gemeenten heeft een besluit genomen over de inrichting en positionering.

Gemeenten zijn klaar

Met nog drie weken te gaan zijn gemeenten klaar om de taken met betrekking tot jeugd-GGZ uit te voeren. Minister Van Rijn heeft in een brief aan de kamer te kennen geven dat de contracten tussen gemeenten en jeugdhulp zo goed als rond zijn.

Vanaf 1 januari zal blijken of de gecontracteerde zorg voldoet aan de wensen en eisen van de markt. Gemeenten hebben onder grote tijdsdruk veelal raamcontracten afgesloten met zorgaanbieders. Er zijn beperkte afspraken gemaakt over prijzen en de omvang van de zorg. 2015 wordt in ieder geval een spannend jaar.

Bron: Voordejeugd.nl
×

Op deze pagina