Met minder geld, meer zorg aanbieden?

Met minder geld, meer zorg aanbieden?

Juliette-Veldt

"Innovatie is noodzakelijk om de juiste zorg te blijven bieden met een beperkter budget."

25 januari 2016 | Juliette Veldt | Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Het sociaal domein is de grootste portefeuille van gemeenten. Met de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet, verandert de rol van de gemeente in de maatschappij. Daarnaast is er sprake van toenemende vergrijzing en langer thuiswonende ouderen, zoeken meer mensen met een beperking toegang tot de arbeidsmarkt en wonen er meer mensen met een psychiatrische- of verstandelijke beperking in wijken en dorpen. Deze ontwikkelingen vragen om andere vormen van samenwerking op het gebied van welzijn en zorg.

Innovatie

In het sociaal domein is het van belang dat er wordt toegewerkt naar een nieuwe balans in verantwoordelijkheden tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, bedrijfsleven en gemeenten. Het is van belang de mogelijkheden en draagkracht van de samenleving beter te benutten. Als gemeente is het van belang om aan te sluiten bij wat de samenleving zelf kan en wil.
Momenteel hebben gemeenten beperkte middelen om kwaliteit te handhaven en daarnaast onvoldoende aandacht voor innovatie. Het is echter in het belang van de inwoners en in het belang van gemeenten om te innoveren. Innovatie is noodzakelijk om de juiste zorg te blijven bieden met een beperkter budget. Innovatie in de diensten die worden aangeboden en innovatie in de afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn nodig om de kwaliteit te waarborgen. Door meer samen te werken kan in een gezin met meerdere hulpvragen de ondersteuning beter op elkaar afgestemd worden, waar dit voorheen afzonderlijk gebeurde. Deze integrale aanpak betekent dat logische oplossingen gezocht kunnen worden. Licht waar het kan, zwaar waar het moet.

Maatwerk

Het is van belang dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt. Aanbieders zijn diegenen die zorg, kennis en hulp kunnen bieden en vragers zijn mensen die een hulpvraag uiten. Het bij elkaar brengen van deze groepen vraagt om een voor gemeenten nieuwe aanpak. Aanvullend hierop is een plicht ontstaan vanuit gemeenten om de keuzemogelijkheden van de inwoners te vergroten door maatwerk te ontwikkelen samen met de hulpvrager, familie, (zorg-)organisaties, omwonenden en de omliggende samenleving.

Inkoop

Het is van belang dat gemeenten hun inkoopfunctie modificeren om op die manier te zorgen dat het kwaliteitsniveau constant verbetert. Kwaliteit is geëvolueerd tot een strategisch middel om het marktaandeel te vergroten. Een bijkomend aspect van kwaliteit is de verlaging van de kosten door beheersing van het proces, waardoor de productiviteit toeneemt. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten: hogere omzet met lagere kosten. Met minder geld, meer zorg aanbieden. Dat is één van de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Om te komen tot een vraag gestuurd, efficiënt, betaalbaar en effectief werkend lokaal stelsel binnen het sociaal domein, zijn kaders nodig. Gemeenten zullen met meer beleidsruimte maar met minder budget meer taken en verantwoordelijkheden op zich moeten nemen. Meer beleidsruimte biedt kansen en mogelijkheden voor vernieuwing. Minder budget vraagt om kostenbesparende ingrepen.

×

Op deze pagina