Opdrachten

Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Jr. Operationele Inkoper

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: medio januari 2019
Duur opdracht: t/m december 2019
Aantal uren: 32 uur per week

Omschrijving

Functieprofiel

 • HBO werk en denkniveau evt. aangevuld met NEVI 1 danwel vergelijkbaar
 • Aantoonbaar goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift
 • Kennis van Engelse taal is een pre
 • Affiniteit met geautomatiseerde systemen (SAP M&F)
 • Flexibel en stressbestendig
 • Accuraat en grote mate van zelfstandigheid

Werkzaamheden

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van operationele inkoopwerkzaamheden:

 • Implementeren van eenvoudige overeenkomsten. Dit omvat het informeren van alle betrokkenen, contractregistratie, het maken van procedure afspraken en het inrichten van de administratieve systemen;
 • Verschaffen van operationele informatie met betrekking tot status, voortgang, financiën, risico’s, besluiten en acties aan bijvoorbeeld de behoeftesteller en andere belanghebbenden;
 • Beheer van de eigen werkvoorraad: het op overzichtelijke wijze beheren van alle contractdocumenten, overzichten en andere correspondentie;
 • Bewaking van de eigen werkvoorraad: nagaan of de geleverde prestatie tijdig geleverd is.

Reageren

Adviseur Inkoop

Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 10 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van het SSC DJI draagt zorg voor een procesmatige en geïntegreerde manier van inkoop. Dat doen we met advies en ondersteuning.
Het IUC voert haar diensten uit in opdracht van de Hoofddirectie DJI, die belast is met de uitvoering van het beleid en de kaderstelling van de Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA). Onze dienstverlening kent een aantal specialismen:

 • Catalogusbestellingen
 • Contractbeheer van decentrale overeenkomsten
 • Europese Aanbestedingen en contractmanagement van overeenkomsten hieruit
 • Inkoopadvies
 • Investeringsjaarplan

Naast deze specialismen adviseert over en coördineert IUC offertetrajecten voor niet Europees Aanbestede producten en diensten en verzorgt het IUC rapportages omtrent rechtmatigheid en verantwoording.

Functie-eisen

Betreft het verzorgen van inkooptrajecten boven de 10.000 euro tot aan de EA grens door middel van Enkelvoudige en Meervoudige inkooptrajecten danwel inkoop via minicompetitie op het gebied van Personeel/Opleidingen/Adviesdiensten.

 • HBO diploma
 • NEVI1, inkoopminor of vergelijkbaar
 • (rijksoverheid) inkoopervaring
 • profiel: stressbestendig, kan overzicht behouden, klantgericht
 • Affiniteit met en basiskennis van productcategorie Personeel
 • pre; kennis en ervaring met Oracle EBS .

Reageren

Senior Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid, CJIB
Locatie: Leeuwarden
Beschikbaarheid: per 1-1-2019
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 24 uur per week

Omschrijving:

Het CJIB is op zoek naar tijdelijke versterking op het gebied van strategisch inkoopadvies, totdat er een vaste medewerker is geworven.

Onder de directie Bedrijfsvoering & ICT is ICT (Ontwikkeling in combinatie met Beheer) verbijzonderd. Dit vanwege de omvang en de belangrijke ondersteunende rol aan het primaire proces. De overige bedrijfsvoeringonderdelen zijn gecombineerd en geclusterd tot één afdeling Bedrijfsvoering. Het gaat hier onder meer om Planning, Financiën, Control, Audit, Communicatie, HR en Facilitair. Door het centraliseren van deze onderdelen, beoogt het CJIB meer synergie en schaalvoordelen. Verder biedt het bundelen van deze onderdelen ruimte om in de toekomst aan te sluiten bij (Rijksbrede) sourcing initiatieven.
Binnen het aandachtsgebied PFCA (Planning, Finance, Control en Audit) wordt een bijdrage geleverd aan de interne beheersing en sturing van de bedrijfsvoering door het opstellen van kaders en het ondersteunen, adviseren en faciliteren van het management van het gehele CJIB op het gebied van financiën, bedrijfsvoering in brede zin, integrale beveiliging en inkoop.

Profiel:

Kennis en vaardigheden

 • Aantoonbaar HBO+ / WO werk- en denkniveau
 • Nevi 2
 • Gevoel van bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Gespecialiseerde en brede kennis van totale multidisciplinaire inkoopprocessen in relatie tot geoutsourcete inkoopprocessen
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen

Competenties:

 • Pro actief
 • Communicatief vaardig
 • Vaktechnische professionaliteit
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken.

Reageren

Jr. Adviseur Bedrijfsvoering (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie DMO
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1700 uur
Aantal uren: --

Omschrijving:

Algemene informatie

De Directie Inkoop (D-l) is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De directeur Inkoop zit in de directie van de DMO en valt rechtstreeks onder de Directeur DMO. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Afdeling Ondersteuning Inkoop Defensie (AOID). Inkoop heeft tot doel om op een commercieel-juridisch verantwoorde wijze ten behoeve van de grotendeels interne klanten contracten af te sluiten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden.

De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang van het product, de samenstelling van de markt de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid van een dossier.
De AOID draagt zorg voor advisering van D-l over te maken strategische afwegingen, alsmede het defensiebreed effectief en efficiënt inrichten van de inkoopprocessen. Binnen de AOID draagt functionaris bij aan de inrichting van de bedrijfsvoering van D-l en geeft hij mede sturing aan de ondersteunende en procesmatige activiteiten van D-l. Tevens adviseert hij over opleidings- en personeelsaangelegenheden van de afdeling en de persoonlijke opleidingsaangelegenheden van de directie. De functionaris is mede verantwoordelijk voor het materieelbeheer op de afdeling en draagt als zodanig zorg voor registratie van aanvragen, (uitstaande) leveringen en verstrekkingen.

Werkzaamheden

Functionaris is in het kader van de bedrijfsvoering van D-l mede verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van een tijdige, volledige en betrouwbare begroting en meerjarenplanning (bedrijfsplan);
 • het voeren van een systeem van informatiemanagement binnen de directie ten aanzien van de belangrijkste parameters in de bedrijfsvoering, waarbij de benodigde (management)informatie actueel, volledig en juist is en tijdig kan worden verstrekt;
 • het tijdig signaleren van knelpunten in de bedrijfsvoering van de organisatie, waarvoor oplossingen geformuleerd worden en budget beschikbaar gesteld wordt zodat de organisatie bestuurbaar en flexibel blijft;
 • het inzichtelijk maken van resultaten (rapportages) en effecten van veranderingen in de bedrijfsvoering;
 • ondersteuning bij organisatie van de jaarlijkse Defensie Inkoopdag;
 • het adviseren van toepassing automatisering op procesgestuurde Organisatie (beheren, borgen, bewaken en controleren);
 • het mede opstellen van de weekbrief Inkoop, het lnkoopjaarplan, de Inkoop maandmonitor en de kwartaalrapportages Inkoop;
 • het periodiek informeren van de Haagse en bij de DMO bedrijven werkzame inkopers omtrent nieuwe relevante ontwikkelingen via diverse communicatiemiddelen (intranet, Nieuwsbrief);
 • het bewaken van en adviseren over externe ontwikkelingen op het vakgebied bedrijfsvoering zodat de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering op de korte en lange termijn verbeterd kan worden;
 • iom de operationele inkoopafdelingen het opstellen, actualiseren en bewaken van capaciteitsplanningen van inkopers en het bewaken van de realisatie van projectplanningen.
 • De functionaris is verantwoordelijk voor het materieelbeheer op de afdeling en draagt als zodanig zorg voor registratie van aanvragen, (uitstaande) leveringen en verstrekkingen.

Draagt bij aan de inkoopinrichting van de directie, de geleverde procesondersteuning en aan de ontwikkeling van het inkoopbeleid, afstotingsbeleid en leveranciersbeleid door:

 • het uitvoering geven aan het ontwikkelen van theorieën (kritische succesfactoren) en opstellen van modellen waarmee de vermoedelijke effectiviteit van internationale samenwerking en de te behalen voor- en nadelen tevoren kunnen worden voorspeld en/of het uitvoering geven aan het ontwikkelen van een instrumentarium ter beoordeling van de afbreukrisico’s van een mogelijke tussentijdse beëindiging in een internationaal samenwerkingsproject.
 • het adviseren van het hoofd van de AQID over het in voorbereiding zijnde beleid van de Bestuursstaf inzake inkoop en afstoting, leveranciersmanagement, industriële relaties en exportondersteuning, en daar waar het beleid niet is ingevuld het doen van voorstellen tot het stroomlijnen van de uitvoering door middel van ‘best-practises’, alsmede het adviseren over de evaluatie van het vigerende beleid.
 • het toetsen van de (on)mogelijkheden van de introductie van geavanceerde nieuwe inkoopmethodieken, zoals E-procurement en 2-auctioning (elektronisch bestellen, betalen, respectievelijk veilen) binnen D-l.

Speelruimte

De medewerker Bedrijfsvoering Inkoop is verantwoording verschuldigd aan het sectiehoofd Bedrijfsvoering, welke onderdeel uit maakt van AOID, over alle zaken die de Stafafdeling betreffen, w.o. de mate waarin de gestelde doelen zijn gehaald en ook de wijze waarop dat is gebeurd.

Binnen het geldende algemene beleid van de CDS en de D-DMO en binnen de richtlijnen van de DDl en de aanwijzingen van het afdelingshoofd heeft hij de vrijheid de wijze waarop de diensten zijn georganiseerd en worden verleend zodanig in te richten, van een prioriteitsstelling te voorzien, uit te voeren en/of bij te stellen, dat de gestelde doelen door de sectie kunnen worden gerealiseerd. De beslissingen die de medewerker Bedrijfsvoering Inkoop kan nemen, worden beïnvloed door de volgende variabelen:

 • Is verantwoording verschuldigd aan het hoofd sectie bedrijfsvoering omtrent de wijze van zijn/haar taakvervulling en de mate waarin hij/zij de van te voren afgesproken doelen haalt;
 • Kan zelfstandig invulling geven aan de activiteiten die in het kader van het takenpakket moeten worden vervuld;
 • Kan gevraagd en ongevraagd het afdelingshoofd, de D-l en andere functionarissen adviseren met betrekking tot zaken het Persoonlijke Opleiding Plan betreffende;
 • Stemt activiteiten onderling af met Personeel & Organisatie en Directie F&C.
 • Is gehouden aan beleidsaanwijzingen en de regelgeving van het ressort bedrijfsondersteuning, de DMO en de overige Staven, voor zover die relevant zijn voor de (interne)bedrijfsvoering.

Functie eisen

Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde HBO-opleiding (bedrijfskundig/bedrijfseconomisch), of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.
 • aanvullende opleidingen op het gebied van inkoop.

Wensen

 • Kennis van de inkoopprocessen binnen de rijksoverheid;
 • Ervaring met projectvoering en —planning;
 • Inkoopervaring.
 • Deskundigheid op het gebied van Organisatie, personeelsmanagement en bedrijfsvoering;
 • Kennis van en inzicht in cursusaanbod op inkoop en juridisch gebied;
 • Vaardigheid in het opstellen van beleidsdocumenten, voorschriften en procedures;
 • Beschikken over goede contactuele eigenschappen en een grote mate van creativiteit.

Competenties

 • Uitstekende communicatie en contactuele eigenschappen;
 • Groot coördinatie en organisatietalent, analytisch denkvermogen;
 • Motiverende capaciteiten;
 • Creatief en analytisch denkvermogen;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Reageren

Inkoopspecialist (ingevuld)
Organisatie: Belastingdienst Locatie: Utrecht Beschikbaarheid: z.s.m. Duur opdracht: 6 maanden Aantal uren: 32-36 uur per week

Omschrijving:

Het inkoop uitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst verzorgt voor de gehele Belastingdienst de inkoopfunctie. We contracteren (meestal na een Europese aanbesteding) en beheren bijna alle inkoopcontracten. IUC is verantwoordelijk voor het centrale inkoop- en leveranciersbeleid en de inkoop control en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden in de markt in nauwe, multidisciplinaire samenwerking met alle betrokken partijen. Onze speerpunten zijn duurzaam inkopen en het verbeteren van leveranciersmanagement. In de rol van inkoopspecialist wordt gewerkt in een multidisciplinair team aan inkooptrajecten en andere inkoopvraagstukken. De inkoopspecialist regisseert de inkoop- en Europese aanbestedingstrajecten en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. In samenwerking met de interne klanten bereidt hij/zij inkooptrajecten voor en stelt het inkooptrajectplan op. De inkoopspecialist onderhandelt met leveranciers en houdt daarbij rekening met de Europese richtlijnen. Hij/zij schrijft heldere en duidelijke adviezen en aanvragen, beoordeelt offertes, voert onderhandelingen en je lost geschillen op. Als inkoopspecialist volg en analyseer je de marktontwikkelingen om zo product- en marktkennis up-to-date te houden. De inkoopportefeuille bevat aanbestedingen voor domein Organisatie en Personeel en voor domein Facilitaire dienstverlening (waaronder ook de Douane en FIOD). Het inkoopteam werkt nauw samen met andere partijen binnen de Belastingdienst.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO-diploma in een relevante richting, of bent hier nog voor in opleiding.
 • Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring met het uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt affiniteit op het gebied van inkoop met leveranciersmarkten en ervaring met het samenwerken met leveranciers.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift.
 • Als je in het bezit bent van de diploma’s NEVI 1 en NEVI 2 is dat een pre.

Competenties

 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • voortgangscontrole
 • analyseren
Wat is nog meer belangrijk? De kandidaat is een inkoper in hart en nieren en heeft passie voor het vak. Hij/zij kan zich verplaatsen in het belang van de klant en de organisatie en brengt partijen bij elkaar. Bovendien voelt hij/zij zich thuis in een team waarin meerdere disciplines samenkomen. Belangrijk is dat de kandidaat ruime ervaring heeft met aanbestedingen. Ook is belangrijk dat de kandidaat:
 • goed kan plannen,
 • transparant is in de aanpak,
 • zichtbaar is,
 • kennis deelt en
 • aandacht besteedt aan volledige documentatie.
Reageren
Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: totaal max. 1700 uur

Opdrachtomschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor inservice support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT- systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.

De Afdeling Inkoop Projecten zorgt dat de aankoop van nieuw materieel goed en volgens de regels verloopt. De afdeling Inkoop Projecten bestaat uit vier secties:  Sectie Defensie Materieel projecten;  Sectie Maritieme Projecten;  Sectie Luchtvaartprojecten;  Sectie Grondgebonden projecten;

De inkoper zal met name werkzaam zijn voor de sectie Defensie Materieel Projecten. Je zult je daar als project inkoper bezighouden met het inkopen apparatuur, reservedelen, modificaties en diensten, al dan niet zelfstandig of samen met een andere inkoop collega. Daarnaast ondersteun je de collega’s bij het invoeren van contracten in SAP.

Funtie-eisen

Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde MBO of HBO-opleiding;
 • Uitgebreide kennis van SAP;
 • 2-3 jaar ervaring in een inkoopfunctie (bij voorkeur bij de overheid);
 • Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van inkoopprocessen.

Wensen

 • Afgeronde NEVI 1 en NEVI 2 opleidin;
 • Engelse taal, vloeiend zowel in woord als geschrift;
 • Ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten;

Competenties:

 • Integer;
 • Enthousiast;
 • Teamplayer met een ruime mate van zelfstandigheid;
 • Klantgericht;
 • Cijfermatig inzicht;
 • Resultaatgericht;
 • Goed kunnen samenwerken.

Overige

In verband met het vertrouwelijk karakter van de functie dient de kandidaat in het bezit te zijn van een VGB (verklaring geen bezwaar) afgegeven door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Indien geen VGB kan worden afgegeven, is dit aanleiding eenzijdig een reeds getekende overeenkomst te annuleren zonder schadevergoeding.

Reageren

Inkoopadviseur (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van BZK en Koninkrijksrelaties
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 4 maanden
Aantal uren: 24-32 uur per week

Omschrijving en competenties:

Samen met een collega de organisatie ondersteunen bij het aanbesteden van diensten en producten en ervoor zorgen dat de juiste procedures gevolgd wordt. Daarnaast periodiek maken een spendanalyse en adviseren en signaleren over de contractuitvoering. Het uitzet van opdrachten bij de Haagse Inkoopservice (HIS) en regelmatig gesprekken houden met de HIS over de kwaliteit van de dienstverlening.

Functie-eisen

 • Minimaal beschikken over een afgeronde HBO in een financieel-economische richting, HBO facility management of vergelijkbare opleiding. Daarnaast opleidingen op het gebied van inkoop gevolgd, bijvoorbeeld Nevi).
 • Actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding die van toepassing is op de Rijksoverheid.
 • Meerdere jaren ervaring in de rol van adviseur op het gebied van inkoop en (Europese) aanbesteding.
 • Beschikken over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
 • Kennis van en ervaring met het werken met een contractadministratie, bij voorkeur Workflow Wise.

Reageren

Medewerker Inkoop (ingevuld)
Organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen Locatie: Den Haag Beschikbaarheid: 28-5-2018 Duur opdracht: tot 1-10-2019 Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De besteller richt zich op het verwerven van goederen en diensten ten behoeve van DJI-organisaties met gebruikmaking van het inkoopbestelsysteem Oracle/Leonardo.

Functie-informatie

• Het verzamelen, controleren, registeren en verwerken (of muteren) van relevante gegevens in het geautomatiseerde bestelsysteem; • Het beheren van de gegevens die voor het bestellen van goederen en diensten van belang kunnen zijn; • Het verwerken van bestelaanvragen conform de geldende kaders/spelregels, procedures en afspraken op basis van inkoopcategorie. • Draagt zorg over de kwaliteit van de gemaakte inkoopafspraken en de boekhoudkundige registratie. • Opvragen van prijzen of offertes tot € 10.000,- voor niet gecontracteerde goederen en/of diensten. • Bewaking en nazorg van bestellingen middels het bewaken van de voortgang en het toezien op de administratieve afhandelingen en verwerking van de ontvangsten en facturatie. • Afhandelen van de toegewezen calls binnen Topdesk. • Het leveren van een bijdrage aan procesverbeteringen op dit punt; • Het controleren van de output, signaleren van problemen en het rapporteren hiervan; • Het verzorgen van de administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, het toezien op de administratieve afhandeling en verwerking, al dan niet in samenwerking met de afdeling crediteuren; • Het genereren van (management)overzichten; • Het opstellen van rapportages over gesignaleerde knelpunten; • Het toetsen op correcte toepassing van de procedures; • Het proactief leveren van informatie voor de teamleider.

Functie-eisen

• kennis van de inhoud met betrekking tot het geautomatiseerde bestelsysteem; • kennis van de markt waarin de producten en diensten worden geleverd; • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; • vaardigheid in het oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende problemen. • Kennis van de financiele vastlegging van de inkoop in het boekhoudsysteem (Oracle) of de accounting manual. Reageren
Inkoopadviseur (ingevuld)

Organisatie: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: april 2018
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving/werkzaamheden:

Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk en stelt gebruiksgereed vastgoed ter beschikking aan de rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een uitgebalanceerde vastgoedportefeuille, die voldoet aan de gebruikseisen van deze tijd en past bij de diversiteit van de onderdelen van het Rijk.

De directie Transacties & Projecten
De directie Transacties & Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Daartoe realiseert de directie nieuw- en verbouwprojecten en koopt zij producten, werken en diensten in voor het Rijksvastgoedbedrijf. Andere taken van de directie T&P zijn: het realiseren van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Inkoop en Contractmanagement
De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het RVB, voor het samen met RVB-collega’s opstellen van goede specificaties, voor doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures, contractmanagement en voor goedopdrachtgeverschap.

De sectie Inkoop Projecten
Defensie De sectie Onderhoud Defensie heeft als taken het adviseren omtrent en het volledig verzorgen van de inkooptrajecten op het gebied van het vastgoed van Defensie. Hiermee geeft de sectie mede invulling aan het totale instandhoudingprogramma ten behoeve van de vastgoedportefeuille van Defensie. Dit resulteert in contracten met leveranciers voor de levering van producten en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid van een dossier.

Opdrachtomschrijving
Het werkpakket van de medewerker bestaat uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van het inkoop- plan, de selectie- en gunningcriteria en de verschillende contract- en aanbestedingsdocumenten.
 • Invulling geven aan de publicatie, inschrijving, beoordeling en registratie in het kader van aan- bestedingstrajecten.
 • Bewaken van en geven van (operationele) adviezen m.b.t. de kwaliteit, rechtmatigheid en integriteit.
 • (Mede) verzorgen aanbestedingen en de opstelling van overeenkomsten.
 • Verzorgen inhoudelijke afstemming in- en extern en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen.
 • Genereren van geaggregeerde overzichten.
 • Analyseren van af te sluiten contracten (overwegend traditioneel), beoordelen op juridische en commerciële risico’s en adviseren hierover en daarbij aangeven van mogelijke oplossingen/alternatieven.
 • Optreden als specialist op het gebied van aanbestedingen en procedures.
 • Bepalen inkoopproces van (complexe) inkoopvragen.
 • Signaleren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen die het inkoop- en contractproces (kunnen) beïnvloeden.
 • Opstellen van inkoopplannen voor afgebakende (niet kritische, risicovolle) inkoopvragen/trajecten, waarin de omvang, bijbehorende kaders, wensen en eisen (en functionele specificaties) zijn vertaald en afgestemd op marktontwikkelingen.
 • Voorstellen doen voor bepalen en beheersen van de marktbenadering en adviseren over de vorm van aanbesteden.
 • Formuleren van en invulling geven aan de kaders voor (zelf te behartigen) inkoop- en aanbestedingstrajecten, contractinhoud (algemeen, juridisch en procesdeel) en contractbeheersing.
 • Verzorgen van gangbare aanbestedingsprocedures (openbaar en niet openbaar):
  - Zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een afgebakend terrein, binnen relatief heldere kaders en met een geringe inkooptechnische/veiligheidskritische component en beperkte risico’s
  - Analyseren van aanbestedingsstukken, contracten en alle bijbehorende documenten op potentiële juridische en commerciële risico’s
  - Vertalen inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen naar de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en het bewaken van de algehele consistentie ervan
 • Afstemmen met opdrachtgever over de inhoud van de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen.
 • Realiseren van het juiste informatieniveau en communicatie over het inkoopproces.

De te matchen kandidaat beschikt over een hbo-opleiding op technisch en/ of juridisch gebied, heeft kennis van het aanbestedingsrecht en de richtlijnen voor aanbesteden. De kennis is in de praktijk toepasbaar, zodat doelmatigheid en rechtmatigheid zijn gewaarborgd. Daarnaast zijn aanvullende opleidingen op het gebied van inkoop/ contractmanagement gevolgd en wordt beschikt over NEVI-2. Beschikt wordt over ruime relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring met interne procedures en uitvoeringsaspecten van projectmatig werken. Ervaring met contractvormen UAV en RAW

Competenties

Qua competenties dient de kandidaat te beschikken over:

 • Communicatieve- en adviesvaardigheden,
 • Overtuigingskracht,
 • Analyserend vermogen,
 • Organisatiesensitiviteit,
 • Flexibiliteit en - Netwerkvaardigheid.
 • Hij/zij weet goed te plannen en organiseren.

Reageren

Junior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Zit dienstverlening jou in het bloed en zijn tevreden klanten jouw beoogde doel? Ben jij in staat om de levering van producten en diensten – volgens de gestelde richtlijnen – in goede banen te leiden? Ben jij onze tijdelijke contractmanager bij het Centrum voor facilitaire dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)?

Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het contractmanagement. Dit geldt voor de gehele levenscyclus van een product of dienst. Je houdt je bezig met contractvoorbereiding, multidisciplinaire aanbestedingen en uitvoering. Van advisering bij de behoefteformulering en het ontwerp van de contractsturing tot de contractbeheersing in de daadwerkelijke uitvoering van contractmanagement, inclusief evaluatie en bijsturing. Je levert input bij aanbestedingen, geeft uitvoering aan de implementatie van contracten en stuurt op de realisatie van contractdoelstellingen. Je wordt aangestuurd door de senior contractmanager en de productmanager van een breed facilitair werkpakket (waaronder dienstkleding).

Je bent aanspreekpunt richting diverse marktpartijen. Je ziet knelpunten aankomen en je zorgt voor afstemming met de betrokken stakeholders, zowel intern als extern. Je spreekt marktpartijen en de eigen organisatie aan op het wel of niet nakomen van contractafspraken. Je doet aan risicomanagement. Je denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten. Je handelt direct en adequaat als je een kritische situatie voorziet. Je stuurt op kwaliteitsborging.

Functie-eisen

 • je hebt een hbo-diploma in een voor de functie relevante richting,
 • je hebt basiskennis van risicomanagement, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, overheidsinkoop en inkoopcontractering,
 • een relevant contractmanagement diploma is een pré.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • vakkennis
 • voortgangscontrole
 • klantgerichtheid

Wat vinden we nog meer belangrijk?

Jouw doel als contractmanager is om een product of dienst te leveren dat aansluit bij de behoefte van je opdrachtgever. Om dat te kunnen bewerkstelligen, beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen. Ook neem je voldoende initiatief en laat je zien dat je er alles aan doet om het onderste uit de kan te halen. Je bent praktisch ingesteld en gaat in alle gevallen voor het beste resultaat!

Reageren

Senior Adviseur Inkoop (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als Senior Adviseur Inkoop lever je een bijdrage aan onze dienstverlening door oa:

 • adviseurs inkoop vakinhoudelijk adviseren, betreft met name facilitaire inkoop
 • adviseurs inkoop vakinhoudelijk te ondersteunen
 • kwaliteitsniveau te controleren en te waarborgen
 • op projectmatige wijze (proces) verbeteringen in te zetten.

Functie-eisen

 • Standplaats Den Haag, reisbereid ivm locatiebezoeken
 • Minimaal NEVI1 of vergelijkbaar
 • Minimaal HBO of hoger
 • Inkoopervaring (EOP/MOP/Minicompetitie/EA), bij voorkeur rijksoverheid
 • Ervaring met Oracle EBS / Leonardo is wenselijk
 • ervaring met coaching/coördineren

Kernwoorden zijn klantgericht, verantwoordelijk, betrokken, nauwkeurig werken, kan onder druk werken, kan overzicht behouden, kan prioriteren.

Reageren

medewerker inkoopondersteuning (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: per 1 maart
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren:  max. 36 uur per week

Omschrijving:

Je werkt zelfstandig aan de administratieve vastlegging van verplichtingen (bevestigingsbrieven en overeenkomsten) en je draagt zorg voor het vastleggen en bijhouden van inkoopdossiers. Daarnaast ondersteun je bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities. Je bewaakt interne procedures en de voortgang en beantwoordt vragen van DPC’ers. De nadruk in deze functie ligt op de administratieve kant van het inkoopproces. We zoeken een slimme aanpakker, die zich het werk snel eigen maakt, die zich dienstverlenend opstelt, nauwkeurig werkt en flexibel is. De functie vereist dat je goed kan plannen en organiseren.

Functie-eisen

 • minimaal een MBO-opleiding, aangevuld met een inkoopopleiding;
 • ervaring met administratie en inkoopondersteuning;
 • zeer goed om kunnen gaan met Word en Excel;
 • goede kennis van de Nederlandse taal;
 • cijfermatig inzicht.

De functie kan eventueel ook worden ingevuld door een trainee op HBO-niveau die blijk heeft gegeven snel te kunnen leren.

Competenties

We vinden het volgende van belang:

 • dienstverlenend en oplossingsgericht;
 • snel lerend;
 • plannen en organiseren;
 • nauwkeurig;
 • oog voor voortgangscontrole;
 • flexibel;
 • samenwerken.

Reageren