MSU+ model

MSU+ 2.0 model

Het MSU+ 2.0 model beschrijft acht strategische processen voor de inkoopfunctie en zes voor de ondersteunende processen. Dit referentiemodel is gehanteerd in het programma Purchasing Excellence Publiek (PEP) van NEVI/ PIA.

10 volwassenheidsniveaus

Ieder proces heeft tien volwassenheidsniveaus (van niveau 1 tot en met niveau 10). Met behulp van de daarbij behorende criteria zijn onze auditors in staat de inkooporganisatie te meten. Tijdens de analyse wordt het huidige inkoopvolwassenheidsniveau van de inkoopfunctie van de aanbestedende dienst bepaald en vergeleken met het te bepalen ambitieniveau. Wij rapporteren per proces uit het MSU+ 2.0 model over de aspecten waar wel en waar niet aan wordt voldaan. Deze aspecten vormen de basis voor discussie over verbetermogelijkheden en maatregelen die op korte en op langere termijn tot de gewenste resultaten kunnen leiden.

De processen worden afzonderlijk op meerdere aspecten beoordeeld en het volwassenheidsniveau wordt afzonderlijk per proces vastgesteld. Het scoren werkt volgens een strikt stappen-principe, wat inhoudt dat de organisatie pas naar een volgend niveau kan als aan alle aspecten van de voorliggende niveaus is voldaan. Emeritor heeft gecertificeerde auditors in huis om uw inkoopfunctie volgens MSU en MSU+ te toetsen in zowel de private als de publieke sector.

Gecertificeerd

Emeritor is als eerste organisatie in 2005 gecertificeerd om metingen op basis van het MSU+ model uit te voeren en heeft tientallen metingen uitgevoerd. Met behulp van dit model is de inkoopontwikkeling van meer dan 100 inkooporganisaties uit de publieke sector in de afgelopen jaren gemeten en zijn 'Best Practices' uitgewisseld.

Emeritor als adviseur inkoopsamenwerking ministeries

Bij de projectdirectie PIA heeft Emeritor in 2004 geadviseerd inzake de inkoopsamenwerking tussen de ministeries. Emeritor hanteerde daarbij een TCO benadering (Total Cost of Ownership) rond verschillende inkooppakketten. Emeritor heeft geadviseerd rond de wijze waarop de te starten gezamenlijke inkoopprojecten het beste kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is aandacht besteed aan de verschillende rollen die bij dergelijke complexe en politiek gevoelige projecten moeten worden ingevuld. Zo zijn op bestuurlijk niveau portefeuillehouders benoemd. Via workshops is draagvlak gecreëerd en is aangeven wat van ieder in zijn rol wordt verwacht. Hetzelfde is gedaan voor de projectleiders die de inkooptrajecten moeten gaan trekken.

Emeritor is daarnaast door PIA/NEVI als beste partij geselecteerd voor de uitvoering van het programma Purchasing Excellence Publiek met MSU+ 2.0 metingen. Emeritor voert de kwalitatieve- en kwantitatieve analyses uit en adviseert organisaties uit alle delen van de publieke sector op het gebied van inkoopprofessionalisering en het realiseren van kostenreducties.