Prinsjesdag 2014: relevante kabinetsmaatregelen 2015 voor inkoop

VNO-NCW heeft een selectie gemaakt van de voornaamste kabinetsmaatregelen voor 2015 die relevant zijn voor het bedrijfsleven. Genoemde maatregelen en cijfers zijn onder voorbehoud.

nze goederenexport groeit in 2014 met 5,25 procent. De dienstenexport groeit dit jaar met 1,25 procent minder hard…

VNO-NCW heeft een selectie gemaakt van de voornaamste kabinetsmaatregelen voor 2015 die relevant zijn voor het bedrijfsleven. Genoemde maatregelen en cijfers zijn onder voorbehoud.

Uitvoer

Onze goederenexport groeit in 2014 met 5,25 procent. De dienstenexport groeit dit jaar met 1,25 procent minder hard. Volgend jaar trekt de voor Nederland relevante wereldhandel voor goederen aan met 4,5 procent groei. De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen neemt in 2015 met 4,5 toe; de wederuitvoer groeit naar verwachting met 4 procent. We zijn daarvoor wel sterk afhankelijk van de groei in het eurogebied.

Mutaties in % 2014 2015
Relevante wereldhandel 2,5 4,5
Uitvoer van goederen (excl. energie) 5,25 4
Binnenlands geproduceerde uitvoer (excl. energie) 5,5 4,5

Marktsector

De werkgelegenheid neemt volgens het CPB dit jaar nog af met een half procent. Volgend jaar kent de werkgelegenheid weer een kleine groei. Dat zien we terug in de werkloosheid die in 2014 een top bereikt van 7 procent van de beroepsbevolking (620.000 personen), en volgend jaar langzaam afneemt naar 6,75 procent (605.000 personen). De werkgelegenheidsontwikkeling loopt gewoonlijk achter bij het economisch herstel.

De productie stijgt naar verwachting dit en volgend jaar met 1,5 procent. De arbeidsproductiviteit neemt toe met 2 procent in 2014 en 1,25 procent in 2015. De investeringen van bedrijven groeien dit jaar ook weer (+2,5 procent).

Mutaties in % 2014 2015
Productie 1,5 1,5
Werkgelegenheid in arbeidsjaren -0,5 0,25
Arbeidsproductiviteit 2 1,25
Investeringen bedrijven (excl. woningen) 2,5 5,5

Laag btw-tarief op onderhoud en renovatie

Het lage btw-tarief op onderhoud en renovatie wordt verlengd tot 1 juli 2015. Naast de arbeidskosten voor onderhoud en renovatie van de eigenwoning, vallen ook arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden en architecten onder deze regeling. Deze maatregel betekent in 2015 een eenmalige lastenverlichting van 128 miljoen euro.

Derving door aanpassing belasting op leidingwater gedekt door Energiebelasting

Het handhaven van het heffingsplafond in de belasting op leidingwater (BOL) leidt tot een budgettaire derving van structureel € 80 miljoen vanaf 2014. Deze derving wordt gedekt in de energiebelasting. De dekking is voor de helft gezocht in de energiebelasting op elektriciteit en voor de andere helft in de energiebelasting op aardgas. Dit heeft geresulteerd in een tariefverhoging van de energiebelasting op aardgas en elektriciteit in de tweede en derde schijf met ingang van 1 januari 2015. De verhoging van de tweede schijf op aardgas geldt niet voor het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het handhaven van het heffingsplafond in de BOL, maar waarschuwen voor negatieve effecten op de concurrentiekracht. Het is niet de eerste keer dat de Energiebelasting het kind van de rekening wordt als er een begrotingstekort gedicht moet worden. Dit is een gevaarlijke tendens.

Regeldrukvermindering

Het kabinet zet in op de vermindering van regeldruk voor bedrijven en burgers met netto 2,5 miljard euro in 2017. Hiervan is per 1 juli 2014 ongeveer 800 miljoen euro gerealiseerd. 10

Daarbij wordt onder meer ingezet op maatwerkaanpak voor specifieke sectoren, het Ondernemingsdossier en lagere toezichtslasten.

Wetsvoorstel boetemaxima ACM

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de boetemaxima van de ACM te verhogen. Doel is om de afschrikwekkende werking te versterken en zo concurrentie te bevorderen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is een verdere verhoging niet nodig, niet proportioneel en niet in lijn met het Europese mededingingsbeleid waarvan de boetes reeds voldoende afschrikwekkend zijn.

Aanbestedingswet

EZ zal in 2015 de Aanbestedingswet evalueren. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor de toegang van het mkb tot overheidsopdrachten en de toepassing van de wet door aanbestedende diensten. Daarnaast zal in 2015 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaan voor implementatie van een Europese Richtlijn overheidsaanbestedingen. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het belang van de evaluatie. Duidelijk moet worden of de door het bedrijfsleven bepleitte en gerealiseerde verbeteringen nu ook in de praktijk door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen toegepast worden.

Wet markt en overheid

EZ zal in 2015 de Wet markt en overheid gaan evalueren. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de wet nog te veel ruimte biedt aan gemeenten en andere overheden om oneerlijke concurrentie aan te gaan met ondernemers.

Werkgelegenheid

Komend begrotingsjaar zal het kabinet een wetsvoorstel voor een quotumwet naar de Kamer sturen. Die wet vloeit voort uit het Sociaal Akkoord en legt vast dat het bedrijfsleven de komende jaren extra arbeidsplaatsen vrijmaakt voor arbeidsgehandicapten.               

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 januari 2015 treedt gefaseerd de Wet Werk en Zekerheid in werking. Vanaf die datum zal een aantal bepalingen rond flex wijzigen, zoals geen proefperiode in een tijdelijk contract korter dan 6 maanden en een aanzegtermijn van een maand bij een contract van 6 maanden of langer. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling aangepast, maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van twee jaar (nu nog drie jaar). Verder treedt op 1 juli 2015 het nieuwe ontslagstelsel in werking, met onder meer de introductie van de transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag als het contract tenminste twee jaar heeft geduurd.

Aanpak schijnconstructies

Het kabinet zal het komende begrotingsjaar een Wet Aanpak Schijnconstructies naar de Kamer sturen. Daarin worden maatregelen om de handhaving van arbeidsrechtelijke regels te verbeteren. Ook wordt in dat wetsvoorstel een vorm van ketenaansprakelijkheid opgenomen voor de betaling van het overeengekomen loon door onderaannemers.

Cyber security

Voorbereiden op EU-voorzitterschap met nadruk op cybersecurity door o.a. de realisatie van de Europese cyberstrategie en het implementeren van de Europese netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn. In 2015 organiseert Nederland de vierde internationale Global Conference on Cyberspace. In samenwerking met private vitale organisaties wordt de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen verbeterd, responscapaciteiten versterkt en vindt uitwisseling van kennis en expertise plaats. Er komt een keurmerk veilig internet voor het MKB. Dit moet ondernemers minder kwetsbaar maken voor digitale inbraken en het consumentenvertrouwen in e-commerce versterken.

×

Op deze pagina