Er zijn 4 nieuwe uitspraken (nr 29, 33, 34, 63) gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Advies 29 – 4 augustus 2014
In het advies betreffende klacht 29 komt aan de orde de vraag of de inschrijfstaat onvolledig was en zo ja, of het ging om een onvolkomenheid die zich leent voor herstel. Voor wie is het risico van te late indiening van een volledige toelichting?

Read more Commissie van Aanbestedingsexperts publiceert 4 nieuwe adviezen

Brandweermannen moeten mogelijk langer rondlopen met verouderde en slechte communicatieapparatuur. Vier grote portofoonleveranciers spannen namelijk een kort geding aan en eisen dat de aanbesteding van ruim 10.000 nieuwe brandweerportofoons wordt stilgelegd. Portofoonfabrikanten- en leveranciers beschuldigen de brandweer van een oneerlijke aanbestedingsprocedure.

Read more Aanbesteding brandweerportofoons toegeschreven op één leverancier?

In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waaronder een aanbesteding met een relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers, een uitspraak van de voorzieningenrechter over een zaak waarbij de twee geselecteerde inschrijvers bij hun inschrijving elk van een ander gunningscriterium zijn uitgegaan en een uitspraak van de Hoge Raad. De gepubliceerde uitspraken worden hieronder kort besproken.

Read more Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19

Lidstaat Nederland overleeft een inbreukprocedure (zaak C-576/10) die de Europese Commissie naar aanleiding van een klacht aanhangig heeft gemaakt bij het Hof van Justitie EU inzake de gebiedsontwikkeling Doornakkers in de gemeente Eindhoven. De Europese Commissie wordt door het Hof in het ongelijk gesteld op formele gronden. De Commissie was van mening dat het project gebiedsontwikkeling Doornakkers aanbesteed had moeten worden overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18.

Read more Staat der Nederlanden wint inbreukprocedure van EC