De commissie Elias breekt in haar rapport een lans voor een betere dialoog tussen de Rijksoverheid en de markt. Nu heeft de commissie de ICT-projecten bij de Rijksoverheid onderzocht, maar wat zij opmerkt geldt wat mij betreft net zo hard voor andere aanbestedende diensten: lokale overheden, ZBO’s, etc..

Want wat is er aan de hand? Aanbestedende diensten zijn vaak terughoudend, zo niet bang, om met marktpartijen te spreken over toekomstige opdrachten. Als die opdrachten ook nog eens moeten worden aanbesteed blijft het vaak oorverdovend stil.

Read more Commissie Elias: verplicht overleg met de markt!

De tijdelijke commissie “ICT-projecten bij de Rijksoverheid” van de Tweede Kamer der Staten-Generaal – de commissie-Elias – heeft haar eindrapport gepubliceerd. U bent ongetwijfeld benieuwd op welke zere plek(ken) zij de vinger legt. En wat betekenen de aanbevelingen van de commissie voor u als inkoper?

Read more Aanbevelingen commissie Elias in inkoopperspectief

De Rijksoverheid stimuleert met haar beleid de biobased economy in Nederland. Daarom wil het Rijk zelf ook duurzaam en waar mogelijk biobased inkopen. Voor inkopers is er nu een handige wegwijzer en factsheets over kansrijke biobased productgroepen. Bijvoorbeeld voor verf, bouwmaterialen en schoonmaakproducten.

Biobased betekent dat materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie worden geproduceerd met hernieuwbare grondstoffen.

Read more Biobased inkopen bij de Rijksoverheid ‘Practice what you preach’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering. Inkoopvandaag publiceerde vorige week deel één van de twee artikelen over de People kant. Vandaag gaan we in deel twee dieper in op de toepassing van Sociale Voorwaarden.

De overheid kan een stimulerende rol spelen in het tegengaan van schendingen van internationale arbeidsnormen door middel van haar eigen inkopen en aanbestedingen. Inkoopbeleid wordt in de VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven expliciet genoemd als middel voor overheden om de bescherming van mensenrechten door bedrijven te promoten. Jaarlijks koopt de Nederlandse overheid voor ruim € 60 miljard in…

Read more Sociale Voorwaarden worden sporadisch op de juiste manier toegepast

Het is afgelopen zomer geen komkommertijd geweest wat betreft onderzoek en analyse naar aanbestedingen in de bouw. Na een eerdere rapportage in de afgelopen zomerperiode van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) met feiten rond aanbesteden in de bouwsector, heeft nu ook de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra (Stabi) een Aanbestedingsanalyse 2012 gepubliceerd. Het gaat om een uitgebreide analyse van elke openbaar aangekondigde aanbesteding van werken in 2012. Ieder jaar brengt het Aanbestedingsinstituut een dergelijke analyse uit.

Read more Aanbestedingsanalyse over 2450 openbare aanbestedingen gepubliceerd

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire uitgebracht met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet 2012) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld.

Read more ‘Rijksoverheid gunt enkelvoudig onderhands onder de € 50.000,–‘

Kabinet Rutte I en II zet in op het efficiënter maken van de Rijksoverheid. Inkoop is een belangrijke pijler in de plannen van minister Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. In het kader van het programma Compacte Rijksdienst, zet de Rijksoverheid in op het centraliseren van inkoopactiviteiten. Hiervoor worden 20 Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) opgericht. Binnen deze IUC’s worden voor bepaalde inkoopgroepen categoriemanagement ingericht.

Read more 200 miljoen minder ingekocht door Rijksoverheid in 2012

Op 13 mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

De Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en dienen als handreiking voor aanbestedende diensten die daaraan (ook qua professionaliseringsniveau) behoefte hebben.

Read more Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en Diensten