Het sociaal domein is de grootste portefeuille van gemeenten. Met de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet, verandert de rol van de gemeente in de maatschappij. Daarnaast is er sprake van toenemende vergrijzing en langer thuiswonende ouderen, zoeken meer mensen met een beperking toegang tot de arbeidsmarkt en wonen er meer mensen met een psychiatrische- of verstandelijke beperking in wijken en dorpen. Deze ontwikkelingen vragen om andere vormen van samenwerking op het gebied van welzijn en zorg.

Read more Met minder geld, meer zorg aanbieden?

Van theekransje naar kpi

Maarten Erasmus"Het is, als je erover nadenkt, best vreemd dat we nog zo veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar de meest basale informatie."

19 maart 2015 | Maarten Erasmus | Publicatie: Zorginstellingen.nl

In de wereld van data-analisten wordt voorspeld dat besluiten steeds minder op gevoel worden genomen. In plaats daarvan laten we ons vaker leiden door data. Maar het gaat niet alleen over een technologische ontwikkeling. Om data te gebruiken is ook een cultuurverandering nodig. En dat is iets wat ik wel kan beamen.

Lees het hele artikel op Zorginstellingen.nl.

De decentralisatie stond de afgelopen twee jaar centraal voor gemeenten. Deze periode kenmerkte zich door onduidelijke kaders, tijdsdruk en kostenbesparing. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitgebreide Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Met 2015 in het verschiet een korte terugblik op de afgelopen twee jaar.

Read more De decentralisatie: wat vond er in twee jaar plaats?

Zorgverzekeraar Achmea voert momenteel een pilot uit met prestatie-inkoop voor staaroperaties en borstkankerchirurgie. Nauw betrokkenen Peter Dohmen, Erik van Raaij en Jeroen van de Rijt doen gedetailleerd verslag van deze wereldprimeur. De eerste geluiden van zowel zorgaanbieders als zorginkopers zijn positief.

De Nederlandse zorgverzekeraars zijn voortdurend op zoek naar manieren om goede en toegankelijke zorg te contracteren voor de verzekerden en tegelijkertijd de zorgkosten te beheersen.

Read more Prestatie-inkoop in de zorgsector: een wereldprimeur

Het zijn spannende tijden voor de zorgsector, want de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten op het gebied van zorg is aanstaande. Als nieuweling in het inkoopvak en aanwezige namens Emeritor op de Health & Care Day 2014, was voor mij de toon meteen gezet. De Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om met minder financiële middelen ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Gemeenten gaan meer sturen op zelfredzaamheid, participatie en lagere kosten in de uitvoering. Hoe gaan gemeenten dit realiseren en wat betekent dit voor zorginstellingen? Zomaar een paar vragen die bij mij opkwamen en waar geen simpel antwoord op te geven is.

Read more Decentralisatie van zorg op de Health & Care Day 2014

Gemeenten zitten midden in het inkoopproces voor de nieuwe ondersteunende taken op basis van de Wmo 2015. Slagen zij erin de continuïteit van zorg te bieden binnen de wettelijke en financiële kaders?

De VNG en het ministerie van VWS doen samen onderzoek om daar een goed beeld van te krijgen. De resultaten zijn begin september bekend.

Read more VNG & VWS doen onderzoek onder gemeenten naar Wmo-inkoop

Dit blijkt uit een vonnis van de voorzieningenrechter in Breda van 19 juni. In dit vonnis wordt gesteld dat CZ voldoet aan de in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet genoemde definitie van een publiekrechtelijke instelling omdat CZ een instelling is die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, (…) en waarvan de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd.

Read more ‘Zorgverzekeraars moeten aanbesteden’

De inkoopfunctie van gemeenten bevindt zich in een turbulente fase. De grote veranderingen in de zorg vereisen een herpositionering van de inkoop bij gemeenten en zorgaanbieders. Deze veranderingen worden gekenmerkt door de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de Wmo. Verder worden gemeenten vanaf 2015 ook de opdrachtgever bij uitvoering van de jeugd- en participatiewet. De decentralisatie heeft als doel de zorg dichter bij de mensen te organiseren en een beroep te doen op het sociale netwerk van de mensen. Daarnaast moet de decentralisatie enerzijds meer flexibiliteit en anderzijds een betere sturing op resultaten van geleverde zorg mogelijk maken. Dit alles dient te gebeuren binnen substantieel verlaagde budgetten.

Read more Decentralisatie: een uitdaging voor de inkoopfunctie