Toelichting MVO kennistest

 1. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij.

  Correcte antwoorden:

  – MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

  Toelichting: MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 2. Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.
  Transparantie is een belangrijk instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat is hier de definitie van transparantie:

  Correct antwoord:
  Transparantie is de mate van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van een organisatie naar haar stakeholders.

  Toelichting:
  Door inzicht te geven in de dilemma’s waar u in uw bedrijf mee kampt, hoe u daarmee omgaat en welke gevolgen uw keuzes hebben, wordt u voor belanghebbenden beter aanspreekbaar op uw activiteiten.

 3. Global Reporting Initiative (GRI) stuurt aan op duurzaamheidrapportage door alle organisaties. GRI produceert ‘s werelds meest volledige Sustainability Reporting Framework, om zo meer transparantie van organisaties te bewerkstelligen.
  Welke bewering is juist?

  Correct antwoord:
  GRI promoot het gebruik van rapportage op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Toelichting:
  Het Framework, met de Reporting Guidelines als hart, zet principes en indicatoren uiteen die bedrijven kunnen gebruiken bij het meten en rapporteren van hun economische, ecologische en sociale prestaties. GRI streeft naar een continue verbetering en een toename in het gebruik van de richtlijnen, die gratis beschikbaar zijn.

 4. Duurzaamheid heeft betrekking op de wijze waarop wij met natuurlijke bronnen omgaan.
  Deze wijze en de hieruit resulterende diensten en producten moet minder belastend zijn voor mens en milieu.
  Welke bewering is juist?

  Correct antwoord:
  Duurzaam inkopen betreft de gehele toeleveringsketen.

  Toelichting:
  Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft de totale organisatie en haar activiteiten in de keten. De inkoopafdeling binnen een organisatie faciliteert het inkoopproces en levert input met betrekking tot kennis en vaardigheden. Echter, de inkoper heeft vaak geen budget en heeft geen mandaat voor de uiteindelijke leverancierskeuze.
 5. Arbeid, mensenrechten en sociale gemeenschappen betreft een belangrijk onderdeel binnen de P van people. SA8000 is wereldwijd één van de standaards voor MVO volgens bepaalde voorschriften. De validatie van de naleving van de SA8000 normen leidt tot het verkrijgen van het SA8000 certificaat. De standaard is in 1997 opgesteld door de Amerikaanse organisatie SAI in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden en mensenrechtenorganisaties.
  De SA8000 standaard bevat voorschriften met betrekking tot?

  Correcte antwoorden:
  Kinderarbeid
  Gedwongen arbeid
  Veiligheid en gezondheid
  Discriminatie
  Disciplinaire maatregelen
  Beloning
  Management en monitoring

  Toelichting: Het is niet verplicht een vakbond op te richten, dan wel lid te zijn maar een recht.

  Onder de SA8000 wordt gesproken over werkuren en niet over werktijden. Het betreft een maximum op het aantal werkuren per week; niet meer dan 48 uur en 12 uur overwerk.
 6. De centrale gedachte van de Cradle to Cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.
  De belangrijkste verschillen met conventioneel hergebruik zijn?
  Er treedt kwaliteitsverlies op door het ontbreken van kwaliteitscontroles.
  Er zijn geen restproducten die alsnog gestort worden.

  Correcte antwoord
  : Alleen 2 is juist.

  Toelichting: Normaal gesproken neemt de kwaliteit van het materiaal na iedere stap verder af en hou je uiteindelijk rotzooi over, alleen nog goed voor de verbrandingsoven. Het materiaal is alsnog in rook opgegaan – in een slingerlijn van de wieg naar het graf.

  Bij het Cradle to Cradle® principe blijft de kwaliteit van een zodanig niveau dat het goed opnieuw gebruikt kan worden. Ook is van tevoren vastgesteld dat het product volgens het Cradle to Cradle® principe hergebruikt moet worden.
 7. Meer dan twintig jaar geleden ontwikkelde de overheid het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Dit plan introduceerde als hoofddoelstelling het streven naar duurzame ontwikkeling.
  Inmiddels is sinds 20081 het vierde Nationaal Milieubeleidsplan in werking. Het doel van dit plan is?

  Correcte antwoord
  : Een eind maken aan het afwentelen van milieulasten op de generaties na ons en op mensen in arme landen.

  Toelichting: In eerdere plannen werd aandacht besteedt aan de eerste 2 antwoorden.